lleis que regulen les competències eclesiàstiques

  Comparteixi
  avatar
  Violant

  Nombre de missatges : 1594
  Ciutat / CiudadPuigcerdà Principat de Catalunya

  Fecha de inscripción : 06/04/2013

  lleis que regulen les competències eclesiàstiques

  Missatge  Violant el Dg 08 Gen 2017, 18:50

  Violant escrigué:Lleis dictades abans i després de la Guerra Santa contra Catalunya.La segona modifica alguns articles de la primera però no tota
  Leyes dictadas después de la Guerra Santa dictada contra Catalunya. La segunda modifica algunos artículos de la primera pero no toda  Llei de Regulació de les competències eclesiàstiques del Principat de Catalunya

  Preàmbul:

  El Govern de la Generalitat de Catalunya, i fent ús de les seves atribucions, per vetllar pel nostre Principat i en especial per a tots els ciutadans, s’ha vist obligat en la necessitat de la redacció de la següent llei.

  La preocupació amb el comportament que actualment està tenint l’església amb el nostre Govern, igualment amb la creació d’un partit polític i havent-se presentat com a futur Governador l'Arquebisbe, i la seva insistència per a formar part del nostre Govern, ens obliga a regular les seves competències amb el Principat de Catalunya.

  La present llei consta de 10 articles, els quals fan referència a les competències de l’església amb el Principat de Catalunya.

  En les disposicions transitòries aborda l’aprovació de la llei per les Corts de Catalunya, com també la modificació de qualsevol dels articles que s’exigirà un nou redactat.

  Es recull una disposició derogatòria única. La disposició final aborda que qualsevol modificació o alteració amb rang de llei inferior quedarà derogada, sempre i quan siguin oposades.

  Art. I.- La present llei regula les competències de l’Església Aristotèlica en el Principat de Catalunya.

  Art. II.- Les Corts Catalanes estaran compostes per 2 braços:

  a) Braç de la Noblesa amb dos representants.
  b) Braç del Poble amb un representant per ciutat, sent la seva funció de com a Síndic de les Corts Catalanes.

  No tindran cap representació a les Corts Catalanes qualsevol altre institució o estament.

  Art. III.- No podrà asseure en el Consell del Principat de Catalunya, cap representant de la l’Església Aristotèlica en qualitat d’oïdor. ( modificat)

  Art. IV.- El President de la Generalitat de Catalunya, no té l’obligació de perseguir els delictes tipificats com a heretges en el Concordat amb l’Església Aristotèlica. ( modificat)

  Art. V .- El Tribunal Inquisitorial de Tarragona perd totes les seves competències en el Principat de Catalunya. ( modificat)

  Art. VI.- La crida a qualsevol representant de l’Església per part del Govern o dels seus consellers, i la seva no compareixença davant d’ells, serà motiu de desobediència i d’enjudiciament per Traïció al nostre Principat. ( modificat)

  Art. VII.- Qualsevol representant de l’Església podrà ser enjudiciat sense cap restricció, per qualsevol de les faltes establertes en el nostre Codi Penal.( modificat)

  Art. VIII.- Les Corts Catalanes hauran d’adequar el seu Estatut a la Legalitat Vigent des de el moment de l’aprovació d’aquesta llei.

  Art. IX.- Les Corts Catalanes hauran d’iniciar els passos necessaris per adequar les relacions amb l’Església Aristotèlica a la Legalitat Vigent, a partir del moment de l’aprovació d’aquesta Llei.

  Disposició addicional primera.- Tota modificació de la present Llei, contindrà una redacció completa de les normes afectades.
  Disposició addicional segona.- Aquesta llei entrarà en vigor a l'endemà de l'aprovació per les Corts del Principat.
  Disposició derogatoria.- Queden derogades totes les disposicions amb rang de Llei o inferior, siguin de caràcter general o especial, quan s'oposi al disposat en la present Llei.

  Signat a Barcelona, a 29 de Juliol de 1458

  Rocabertí de Peralada, president de la Generalitat de Catalunya


  Sancionat al Palau de Pedralbes, a 5 d'agost de 1458.  Ley de Regulación de las competencias eclesiásticas del Principat de Catalunya.

  Preámbulo:

  El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, haciendo uso de sus atribuciones para velar por nuestro Principado y en especial por todos los ciudadanos, se ha visto en la necesidad de redactar la siguiente ley.

  La preocupación por el comportamiento que actualmente está teniendo la iglesia respecto a nuestro Gobierno, al igual que el hecho de que el Arzobispo haya creado un partido político y se haya presentado a las elecciones como Gobernador, así como su insistencia por formar parte del Gobierno, nos obligan a regular sus competencias en el Principat de Catalunya.

  La presente ley consta de 10 artículos, que hacen referencia a las competencias de la iglesia en el Principat de Catalunya.

  Las disposiciones transitorias abordan la aprobación de la ley por las Cortes de Catalunya, así como la modificación de cualquiera de los artículos, para la que se exigirá una nueva redacción.

  Se recoge una disposición derogatoria única. La disposición final aborda que cualquier modificación o alteración con rango de ley inferior quedará derogada, siempre que estas sean opuestas.

  Art. I.- La presente ley regula las competencias de la Iglesia Aristotélica en el Principat de Catalunya.

  Art. II.- Las Cortes Catalanas están compuestas por dos brazos:

  a) Brazo de la Nobleza, con dos representantes.
  b) Brazo del Pueblo, con un representante por ciudad, siendo su función la de Síndico de las Cortes Catalanas.

  No tendrán representación en las Cortes cualquier otra institución o cualquier otro estamento.

  Art. III.- No se podrá sentar en el Consejo del Principat de Catalunya ningún representante de la Iglesia Aristotélica en calidad de oyente.( modificado)

  Art. IV.- El Presidente de la Generalitat de Catalunya no tendrá la obligación de perseguir los delitos tipificados como herejías en el Concordato con la Iglesia Aristotélica..( modificado)

  Art. V .- El Tribunal de la Inquisición de Tarragona pierde todas sus competencias en el Principat de Catalunya..( modificado)

  Art. VI.- La llamada a cualquier representante de la Iglesia por parte del Gobierno o de sus consejeros, y su no comparecencia ante ellos, será considerado desobediencia y juzgado por Traición a nuestro Principado..( modificado)

  Art. VII.- Cualquier representante de la Iglesia podrá ser juzgado, sin ninguna restricción, por cualquier de las faltas establecidas en nuestro Código Penal.( modificado)

  Art. VIII.- Las Cortes Catalanas tendrán que adecuar su Estatuto a la Legalidad Vigente desde el momento de la aprobación de esta ley.

  Art. IX.- Las Cortes Catalanes tendrán que iniciar los pasos necesarios para adecuar las relaciones con la Iglesia Aristotélica a la Legalidad Vigente, a partir de la aprobación de esta ley.

  Disposición adicional primera: - Toda modificación de la presente Ley contendrá una redacción completa de las normas afectadas.
  Disposición adicional segunda: - Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por las Cortes del Principado.
  Disposición derogatoria: - Quedan derogadas todas las disposiciones con rango de Ley o inferior, sean de carácter general o especial, cuando sea aprobada esta Ley.

  firmado en Barcelona a 29 de Julio de 1458

  Rocabertí de Peralada, president de la Generelitat de Catalunya.  Sancionado en el Palacio de Pedralbes, a 5 de agosto de 1458.


  Tauler oficial/tablón oficial
  --------------------


  Modificació Llei del Govern sobre les competències eclesiàstiques del Principat de Catalunya

  Preàmbul:

  El Govern de la Generalitat de Catalunya, i fent ús de les seves atribucions, per vetllar pel nostre Principat i en especial per a tots els ciutadans, s’ha vist obligat en la necessitat de la modificació de la Llei de les Competències eclesiàstiques.

  Després d’haver estat sancionada la Llei de Regulació de les competències eclesiàstiques del Principat de Catalunya, i després de les reaccions que han tingut molts ciutadans i sobre tot pels últims esdeveniments recents en el nostre Principat, el Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha vist en la necessitat de la modificació de la present Llei, sancionada per les Corts Catalanes en data 29 de juliol de 1458, i que modifica els seus articles que fa referència al Concordat amb l’església aristotèlica, publicat i sancionat per les Corts Catalanes en data 30 de setembre del 1457.

  En les disposicions transitòries aborda l’aprovació de la llei per les Corts de Catalunya; La modificació de qualsevol dels articles que s’exigirà un nou redactat; La derogació expressa i rebuda per ordre per part del Govern de la Generalitat d'aquesta llei; La substitució de la llei anteriorment presentada i sancionada per les Corts Catalanes en data 29 de juliol de 1458.

  Art. III.-
  Modificació de l’article III, que quedarà redactat de la següent manera:
  Podrà asseure en el Consell del Principat de Catalunya, un representant de l’Església Aristotèlica en qualitat d’oïdor, i segons el que estableix el concordat amb l’església, i en el seu article II.2

  Art. IV.-
  Modificació de l’article IV, que quedarà redactat de la següent manera:
  El President de la Generalitat de Catalunya, respectarà el que indica en el seu article IV.1 del Concordat amb l’Església.

  Art. V .-
  Modificació de l’article V, que quedarà redactat de la següent manera:
  El Tribunal Inquisitorial de Tarragona no perdrà totes les seves competències en el Principat de Catalunya, i segons estableix en el seu article IV.2 del Concordat amb l’església

  Art. VI.-
  Modificació de l’article VI, que quedarà redactat de la següent manera:
  La crida a qualsevol representant de l’Església per part del Govern o dels seus consellers, i la seva no compareixença davant d’ells, no serà motiu de desobediència i d’enjudiciament per Traïció al nostre Principat

  Art. VII .-
  Modificació de l’article VII, que quedarà redactat de la següent manera:
  Qualsevol representant de l’Església podrà ser enjudiciat, segons el que estableix en el seu article V.3 del Concordat amb l’Església.


  Disposició addicional primera.- Tota modificació de la present Llei, contindrà una redacció completa de les normes afectades.
  Disposició addicional segona.- La modificació i en els seus articles d’aquesta llei entrarà en vigor a l'endemà de l'aprovació per les Corts del Principat.
  Disposició addicional tercera.- Aquesta llei i per petició i ordre per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, podrà ser derogada expressa a partir de quan ho consideri necessari

  Disposició final.- La modificació d’aquesta llei i en els seus articles substituiran als anteriors, a partir del moment de la seva aprovació per part de les Corts del Principat de Catalunya.

  A Barcelona 26 Agost 1458
  Rocabertí de Peralada, Molt Honorable President del Principat.  Sancionat al Palau de Pedralbes, a 5 de setembre de 1458.
  Modificación Ley del Gobierno sobre las competencias eclesiásticas del Principat de Catalunya.

  Preámbulo:

  El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, haciendo uso de sus atribuciones, para velar por nuestro Principat y en especial para todos los ciudadanos, se ha visto en la obligación de modificar la Ley de las Competencias Eclesiásticas.

  Después de haber sido sancionada la Ley de Regulación de las competencias eclesiásticas del Principat de Catalunya, y después de las reacciones que han tenido muchos ciudadanos y sobretodo por los eventos recientes en nuestro Principat, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya se ha visto en la necesidad de modificar la presente Ley, sancionada por las Cortes Catalanas en fecha de 29 de julio de 1458, y que modifica los artículos que hacen referencia al Concordato con la iglesia aristotélica, publicado y sancionado por las Cortes Catalanes en fecha de 30 de septiembre de 1457.

  En las disposiciones transitorias se aborda la aprobación de la ley por las Cortes de Catalunya; La modificación de cualquiera de sus artículos que exigirá un nuevo redactado; La derogación expresa y recibida por orden y por parte del Gobierno de la Generalitat de esta ley; La substitución de la ley anteriormente presentada y sancionada por las Cortes Catalanas en fecha de 29 de julio de 1458.

  Art. III.-
  Modificación del artículo III, que quedará redactado de la siguiente forma:
  Podrá sentar en el Consejo del Principat de Catalunya, un representante de la Iglesia Aristotélica en calidada de oyente, y según lo que establece el concordato con la Iglesia, en su artículo II.2,

  Art. IV.-
  Modificación del articulo IV, que quedará redactado de la siguiente forma:
  El President de la Generalitat de Catalunya respetará lo que indica en su artículo IV.1 el Concordato con la Iglesia.

  Art. V .-
  Modificación del articulo V, que quedará redactado de la siguiente forma:
  El Tribunal Inquisitorial de Tarragona no perderá todass sus competencias en el Principat de Catalunya, y según lo que establece en su artículoc IV.2 el Concordato con la Iglesia.

  Art. VI.-
  Modificación del articulo VI, que quedará redactado de la siguiente forma:
  La llamada a cualquier representante de la Iglesia por parte del Gobierno o de sus consejeros, y la no comparecencia delante de ellos, no será motivo de desobediencia y de enjuiciamiento por Traición en nuestro Principat.

  Art. VII .-
  Modificación del articulo VII, que quedará redactado de la siguiente forma:
  Cualquier representante de la Iglesia podrá ser enjuiciado, según lo que establece en su artículo V.3 el Concordato con la Iglesia.

  Disposición adicional primera.- Toda modificación de la presente Ley, contendrá una redacción completa de las normas afectadas.
  Disposición adicional segunda.- La modificación de los artículos de esta ley entrará en vigor el dia siguiente de su aprobación por las Cortes del Principat.
  Disposición adicional tercera.- Esta ley, por petición y orden por parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, podrá ser derogada expresamente a partir del momento que lo considere necesario.

  Disposición final.- La modificación de esta ley y en sus artículos substituirán a las anteriores, a partir del momento de la su aprobación por parte de las Cortes del Principat de Catalunya.

  A Barcelona 26 Agost 1458
  Rocabertí de Peralada, Molt Honorable President del Principat.  Sancionado en el Palacio de Pedralbes, a 5 de septiembre de 1458.
  Tauler oficial/tablón oficial

   Data i hora actual: Dj 21 Jun 2018, 06:36