Llei de defensa civil del Principat

  Comparteixi
  avatar
  Violant

  Nombre de missatges : 1594
  Ciutat / CiudadPuigcerdà Principat de Catalunya

  Fecha de inscripción : 06/04/2013

  Llei de defensa civil del Principat

  Missatge  Violant el Dg 08 Gen 2017, 18:51

  Violant escrigué:
  Llei de Defensa Civil del Principat de Catalunya

  La Constitució del Principat de Catalunya atorga als Ajuntaments la competència de la seva seguretat interior sota la autoritat del Govern de la Generalitat, segons les seves particularitats socials i diferències organitzatives; i al Govern de la Generalitat de Catalunya la seguretat interior del Principat, de totes les seves institucions, incloent els ajuntaments. Per aquest motiu s'estableixen els següents mecanismes de defensa i reacció en cas de necessitat;

  1- El Cos de Policies del Principat de Catalunya vetllarà pel compliment de la llei a tots els municipis catalans. Cap altra persona exercirà mai les seves funcions, regulades per l'Estatut del Cos de Policia del Principat de Catalunya. Els alcaldes poden tramitar denúncies en absència dels policies sempre que comptin amb l'aprovació del Prefecte de Mariscals.

  - 2 Cada ciudad catalana disposarà d'un Coordinador de la Milícia Civil nomenat per l'Alcalde de la ciutat després de consultar l'opinio del Cos de Policia local. El nomenament es farà d'acord amb els usos i costums de la ciutat y haurà de ser ratificat pel Prefecte de Mariscals.

  El Coordinador de la Milícia Civil serà considerat a tots els efectes un Funcionari del Principat de Catalunya.

  3- El càrrec de Coordinador de la Milícia Civil no és incompatible amb cap altre càrrec, incloent-hi la tasca d'alcalde o policia. S'evitarà en la mesura del possible que el càrrec recaigui en membres de l'Exèrcit Almogàver.

  4- Cada Coordinador de la Milícia Civil disposarà d'un llistat de voluntaris encarregats de reforçar la defensa de l'Ajuntament en cas de necessitat*, llistat que haurà de lliurar actualitzat al Prefecte de Mariscals.

  Aquests voluntaris formaran la Milícia Civil de cada municipi i seran coordinats pel Coordinador de la Milícia Civil de cada vila. El llistat i els torns de guàrdia de la Milícia Civil seran considerats informació interna que compromet la seguretat del Principat de Catalunya a efectes de l'Article XXVI del Codi Penal, i per tant hauran de mantenir-se secrets, a excepció de requeriment per part de l'Alcalde de la ciutat, el President de la Generalitat, el Gran Senescalesc, l'Adalil de la Ciutat o el Prefecte de Mariscals.

  5- El Coordinador de laMilícia Civil actuarà en coordinació amb els Policies de la ciutat per tenir coneixement del grau d'alerta existent a la ciutat (...). En els casos de màxima alerta es reforçarà la Milícia Civil amb els Grups de Mariscals liderats pels Policies, tal i com ja estableix l'Estatut del Cos de Policia del Principat de Catalunya.

  6- La Milícia Civil estarà preferiblement formada per aquelles persones massa joves com per allistar-se als Almogàvers**, prioritzant que els majors d'edat s'allistin a l'Exercit Català en lloc de a la Milícia Civil.

  7-En cas que un Ajuntament sigui assaltat, els membres de la Milícia Civil no aniran a treballar i es posaran immediatament en contacte amb el seu Coordinador i el Prefecte de Mariscals de Catalunya. El Coordinador elaborarà una llista de persones disponibles per recuperar l'Ajuntament i cercarà més voluntaris si s'escau. Les tasques de coordinació per recuperar l'Ajuntament dependran només del Coordinador de la Milícia Civil, que notificarà al President quines persones poden assaltar per tal de rebre el corresponent permís. Qualsevol crida a la mobilització haurà de tenir el vist-i-plau del Coordinador de la Milícia Civil o el President de la Generalitat.

  8- En casos d'extrema necessitat, quan el Coordinador de la Milícia Civil no estigui en condicions de dur a terme la seva tasca o quan aquest sigui considerat no apte per a la feina, les seves tasques poden ser traspasades a qualsevol oficial de l'Exercit Almogàver o membre del Cos de Policia si el President o el Prefecte dels Mariscals així ho ordenen.

  *FRP: El llistat contemplarà el carisma, força i armament.
  **FRP: Els nivells 1 amb 50PF o més haurien d'allistar-se preferentment als Almogàvers.

  Firmat a Barcelona, a 13 de febrer de 1458.

  RosieF Muntaner
  Molt Honorable Presidenta de la Generalitat de Catalunya.
  Sancionat a Pedralbes el dia 1 d' Abril de 1458


  ---------


  Ley de Defensa Civil del Principat de Catalunya


  La Constitución del Principat de Catalunya otorga a los Ayuntamientos la competencia de su seguridad interior bajo la autoridad del Gobierno de la Generalitat, según sus particularidades sociales y diferencias organizativas, y al Gobierno de la Generalitat de Catalunya la seguridad interior del Principat, de todas sus instituciones, incluyendo los ayuntamientos. Por este motivo se establecen los siguientes mecanismos de defensa y reacción en caso de necesidad;


  1- El Cuerpo de Policías del Principat de Catalunya velará por el cumplimiento de la ley en todos los municipios catalanes. Ninguna otra persona ejercerá nunca sus funciones, reguladas por el Estatuto del Cuerpo de Policía del Principat de Catalunya. Los alcaldes pueden tramitar denuncias en ausencia de los policías siempre que cuenten con la aprobación del Prefecto de Mariscales.


  2 - Cada ciudad catalana dispondrá de un Coordinador de la Milicia Civil nombrado por el Alcalde de la ciudad tras consultar su opinion al Cuerpo de Policía local. El nombramiento se hará de acuerdo a los usos y costumbres de cada ciudad y deberá ser ratificado por el Prefecte de Mariscals.

  El Coordinador de la Milicia Civil será considerado a todos los efectos un Funcionario del Principat de Catalunya.

  3- El cargo de Coordinador de la Milicia Civil no es incompatible con ningún otro cargo, incluyendo la labor de alcalde o policía. Se evitará en la medida de lo posible que el cargo recaiga en miembros del Ejército Almogàver.

  4 - Cada Coordinador de la Milicia Civil dispondrá de un listado de voluntarios encargados de reforzar la defensa del Ayuntamiento en caso de necesidad *, listado que deberá entregar actualizado al Prefecto de Mariscales.

  Estos voluntarios formarán la Milicia Civil de cada municipio y serán coordinados por el Coordinador de la Milicia Civil de cada villa. El listado y los turnos de guardia de la Milicia Civil serán considerados información interna que compromete la seguridad del Principado de Catalunya a efectos del Artículo XXVI del Código Penal, y por tanto deberán mantenerse secretos, a excepción de requerimiento por parte del Alcalde de la ciudad, el President de la Generalitat, el Gran Senescalesc, el Adalid de la Ciudad o el Prefecto de Mariscales.


  5- El Coordinador de la Milicia Civil actuará en coordinación con los Policías de la ciudad para conocer el grado de alerta existente en la ciudad. En los casos de máxima alerta se reforzará la Milicia Civil con los Grupos de Mariscales liderados por los Policías, tal y como ya establece el Estatuto de Policía del Principat de Catalunya.


  6- La Milicia Civil estará preferiblemente formada por aquellas personas demasiado jóvenes como para alistarse a los Almogàvers **, priorizando que los mayores de edad se alisten en el Ejército Catalán en lugar de a la Milicia Civil.


  7- En caso de que un Ayuntamiento sea asaltado, los miembros de la Milicia Civil no irán a trabajar y se pondrán inmediatamente en contacto con su Coordinador y el Prefecto de Mariscales de Catalunya. El Coordinador elaborará una lista de personas disponibles para recuperar el Ayuntamiento y buscará más voluntarios en su caso. Las tareas de coordinación para recuperar el Ayuntamiento dependerán sólo del Coordinador de la Milicia Civil, que notificará al President qué personas pueden asaltar para recibir el correspondiente permiso.

  Cualquier llamamiento a la movilización deberá tener el visto bueno del Coordinador de la Milicia Civil o del President de la Generalitat.


  8- En casos de extrema necesidad, cuando el Coordinador de la Milicia Civil no esté en condiciones de llevar a cabo su tarea o cuando éste sea considerado no apto para el trabajo, sus tareas pueden ser traspasadas a cualquier oficial del Ejército Almogàver o miembro del Cuerpo de Policía si el President o el Prefecto de Mariscales así lo ordenan.


  * FRP: El listado contemplará el carisma, fuerza y armamento.

  ** FRP: Los niveles 1 con 50PF o más deberían alistarse preferentemente los Almogàvers.

  Firmado en Barcelona, a 13 de febrero de 1458.

  RosieF Muntaner
  Molt Honorable Presidenta de la Generalitat de Catalunya.  Sancionado en Pedralbes el día 1 de Abril de 1458  tauler oficial/ tablón oficial

   Data i hora actual: Dj 21 Jun 2018, 06:36