Estatut de la Universitat Ramon Llull

  Comparteixi
  avatar
  Violant

  Nombre de missatges : 1594
  Ciutat / CiudadPuigcerdà Principat de Catalunya

  Fecha de inscripción : 06/04/2013

  Estatut de la Universitat Ramon Llull

  Missatge  Violant el Dg 01 Gen 2017, 11:10

  Violant escrigué:
  Substitueix l'estatut de 21 de desembre de 1460/Sustituye el estatuto de 21 de diciembre de 1460


  [rp]
        Estatut de la Universitat Ramon Llull
  PREÀMBUL

  En el món del renaixement que tot just s'albira, la nostra gent demana tenir ple accés el coneixement, formar-se i enriquir-se en tot allò que contribueixi a poder accedir a un nou estatus dins la nostra societat. D'altra banda, el país, per tal de continuar creixent necessita navegants, funcionaris, mestres d'obra i militars que contribueixin a engrandir-lo; metges que investiguin sobre les malalties i, per descomptat, guies espirituals en la fe.

  La Universitat Ramon Llull és la institució encarregada de posar a l'abast de tothom el coneixement de la nostra època i de formar aquests professionals. Aquest estatut respon a la necessitat d'adaptar el funcionament intern d'aquesta institució a les necessitats actuals, dotant al Rector de la màxima responsabilitat en tots els afers, com a figura que es troba al davant de la institució.


  TÍTOL I. DE LA UNIVERSITAT

  Artícle 1.La Universitat del Principat de Catalunya rep el nom d'Universitat Ramon Llull en honor a aquest català il•lustre: filòsof, poeta, místic, teòleg i missioner que tan grans coneixements ha aportat a tot el món conegut.

  Article 2. En tant que institució del Govern de la Generalitat, la Universitat Ramon Llull, en la seva organització i funcionament, resta subjecte a tot allò que preveu la Constitució i a aquest Estatut.

  Article 3. La Universitat Ramon Llull és una institució al servei del Principat i oberta a tots els corrents ideològics.

  Article 4. Els principis rectors de la Universitat són:
  a) La preservació i l'ensenyament del saber clàssic, amb l'objectiu de posar-los a disposició de tots aquells ciutadans del Principat que vulguin encaminar les seves vides cap a l'estudi i l'obtenció de coneixements i habilitats que els permeti desenvolupar una professió.
  b) La formació de nous professors que donin continuïtat a la Universitat i puguin augmentar l'oferta docent.
  c) La promoció de la investigació en noves branques del saber amb l'objectiu de convertir la Universitat en una institució de prestigi reconeguda en tot el món.
  d) L'equitat i la igualtat de tracte en totes les seves activitats cap a qualsevol persona que vulgui accedir a aquesta institució.


  TÍTOL II. DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT

  Artícle 5. Al capdavant de la Universitat Ramon Llull i com a màxim òrgan de govern hi ha el rector. A ell correspon dirigir el funcionament de la Universitat i nomenar els membres del Consell rector.

  Artícle 6. El Rector de la Universitat ha de gaudir de la confiança del govern i com a tal serà nomenat directament pel President de la Generalitat i pel procediment que ell mateix cregui convenient d'entre els ciutadans del Principat que es presentin a concurs públic, sota els criteris de mèrits, capacitat, dedicació, imparcialitat i igualtat de l'accés a càrrecs públics.

  Article 7. El nomenament del rector haurà de ser ratificat per Les Corts, d'acord amb el que preveu l'article XII h), de la Constitució. En cas que Les Corts de manera motivada no el ratifiquessin hauria de cessar en el seu càrrec i caldria començar un nou procés de nomenament.

  Article 8. El mandat del rector no pot excedir el del President que l'ha nomenat, que amb caràcter general serà de dos mesos. Després de l'elecció del nou govern, el rector haurà de posar el seu càrrec a disposició del nou President en el termini màxim de dos dies des de la presa de possessió efectiva d'aquest, el qual podrà optar per ratificar-lo en el seu càrrec o engegar un nou procés per a nomenar nou rector d'acord amb els articles 6 i 7 d'aquest estatut. Mentre el nou rector no prengui possessió del càrrec, el rector sortint ha de continuar exercint les seves funcions.

  Article 9. Són obligacions inherents al càrrec del rector les de mantenir el correcte funcionament de la Universitat quant a la programació i publicitació de les classes, la designació de professors que impartiran cada assignatura i l'obertura de les classes a l'hora prevista. La deixadesa en alguna d'aquestes funcions que impliqui un mal funcionament diari d'aquesta institució pot ser causa de destitució del càrrec per part del President de la Generalitat. També pot ser causa de destitució el no complir amb el tracte d'igualtat, és a dir tenir un tracte discriminatori a un professor o alumne.

  Article 10. En tot allò que estigui al seu abast, el rector té l'obligació de promoure el coneixement i la investigació en la Universitat, així com dotar a la institució d'un sistema d'arxiu on estiguin especificats els coneixements dels estudiants i professors per a un millor funcionament de la institució. Per això, té la potestat de nomenar un Vicerector que l'ajudi en aquestes tasques, o qualsevol altre càrrec que cregui adient.


  TÍTOL III. DEL CONSELL RECTOR DE LA UNIVERSITAT

  Article 11. L'organ consultiu i de suport del rector és el Consell Rector,el qual està format pel rector, el vicerector i aquelles altres persones que així decideixi el rector d'acord amb el que preveu l'article 10 d'aquest estatut. Al capdavant del Consell Rector hi ha el Rector de la Universitat.

  Article 12. Les competències del Consell rector són:
  a) Assessorar el Rector sobre quins són els plans d'estudis més convenients tenint en compte la situació educativa i les necessitat del Principat.
  b) Donar suport al Rector en tots aquells actes o procediments, ja siguin de caràcter acadèmic o institucional, on la Universitat estigui representada.
  c) Promoure la investigació de nous coneixements i la formació de professorat que pugui impartir-los.
  d) Aconsellar al rector sobre tots els temes de funcionament intern de la Universitat com: horaris, programació de classes, adjudicació de professorat, normes internes de funcionament...
  e) Establir el preu dels honoraris que han de percebre els professors en funció de la matèria impartida

  Article 13. Els membres del Consell rector són nomenats i revocats directament pel rector d'entre professionals del món educatiu de la seva confiança.


  TÍTOL IV. DELS PROFESSORS

  Article 14. Tenen dret a exercir com a professors de la Universitat Ramon Llull tots els ciutadans de Catalunya i estrangers que demostrin que han assolit un grau de coneixement suficient d'una determinada matèria que els permeti impartir classes a la Universitat (*)

  Article 15. Els professors tenen el dret de:
  a) Conèixer amb suficient antel•lació la programació i l'adjudicació de les classes que s'impartiran en la Universitat.
  b) Rebre els honoraris estipulats pel Consell rector, o en el seu defecte pel propi Rector, per a cada classe impartida.
  c) Adreçar al rector i al consell rector els suggeriments i queixes que creguin convenients sobre el funcionament de la Universitat i rebre una resposta pública.
  d) Ser tractats amb respecte, sota els principis de mèrit, capacitat i equitat.

  Article 16. Els professors tenen el deure de:
  a) Presentar-se puntualment a les aules per impartir aquelles classes que els han estat adjudicades.
  b) Avisar al rector i als alumnes, de manera pública i amb l'antel•lació suficient, si per qualsevol motiu no poden impartir una classe.
  c)Tractar amb respecte als altres professors i alumnes, així com al rector i al consell rector en totes les comunicacions.
  d) Ajustar-se al preu de les classes establertes pel Consell Rector
  e) Complir totes les normes internes de la Universitat en relació a: publicació dels assistents a classe, manteniment de l'expedient universitari al dia, lloc i forma de postulació, i totes aquelles altres que dicti el rector o el consell rector per al millor funcionament de la Unviversitat.

  Article 17. Tenint en compte que el rector ha de vetllar per al bon funcionament de la Universitat, l'incompliment injustificat dels deures que preveu l'article 16, inclós el preu abusiu de les classes, faculta al rector a separar del servei, de manera temporal, al professor que així es comporti (**). El procediment per a la separació dels servei haurà de ser públic i caldrà garantir el dret d'al·legacions del professor. (*)


  TÍTOL V. DELS ALUMNES

  Article 18. Tots els ciutadans del Principat i de l'estranger que així ho desitgin poden cursar estudis a la Universitat Ramón Llull, en qualsevol de les modalitats que ofereix: classes magistrals amb professor o per compte propi.

  Article 19. Són drets dels alumnes la petició al rectorat de les assignatures que els interessa mitjançant el mètode que aquest estableixi, demanar la informació necessària pel desenvolupament dels seus estudis, i exposar les queixes i suggeriments que creguin adients.

  Article 20. Són deures dels alumnes abonar el preu de les classes i/o material necessari per estudiar pel seu propi compte (***) i tractar amb respecte la resta d’alumnes, professors i Consell Rector.


  TÍTOL VI. DELS ESTUDIS I LA INVESTIGACIÓ

  Article 21. La Universitat Ramon Llull ofereix els estudis necessaris per a poder formar ciutadans en les següents professions:
  a) Funcionari (via Estat)
  b) Metge (via Medicina)
  c) Militar (via Exèrcit)
  d) Ministre de Christhos (via Església)
  e) Mestre d'obres (Maçoneria)
  f) Capità de vaixell (Navegació)
  g) Intèrprete o traductor (Idiomes)

  Article 22. La Universitat Ramon Llull té el compromís d'anar incoprporant al seu pla d'estudis tots aquells coneixements que el món modern vagi descobrint, així com promoure la investigació que faci possible ser capdavanters en el seu descobriment.

  *: coneixements del 100%
  **: no se'ls donarà cap classe durant el temps que el rector estipuli mitjançant resolució
  ***: pagament IG


  A Barcelona, el 18 de novembre de 1461


  El Rector de la Universitat
  Khabibulin Setzefonts de Tobella  Sancionat per les Corts Catalanes, el 21 de desembre de 1461

  [/rp]


  [rp]
        Estatut de la Universitat Ramon Llull

  PREÁMBULO

  En el mundo del renacimiento que apenas se vislumbra nuestros ciudadanos demandan tener pleno acceso al conocimiento, formarse y enriquecerse en todo aquello que contribuya a poder acceder a un nuevo estatus dentro de nuestra sociedad. Por otra parte, el país, con el fin de seguir creciendo necesita navegantes, funcionarios, maestros de obra y militares que contribuyan a agrandarlo; médicos que investiguen sobre las enfermedades y, por supuesto, guías espirituales en la fe.

  La Universidad Ramon Llull es la institución encargada de poner al alcance de todos el conocimiento de nuestra época y de formar a estos profesionales. Este estatuto responde a la necesidad de adaptar el funcionamiento interno de esta institución a las necesidades actuales, dotando al Rector de la máxima responsabilidad en todos los asuntos, como figura que se encuentra al frente de la institución.

  TÍTULO I. DE LA UNIVERSIDAD

  Artículo 1. La Universidad del Principat de Catalunya recibe el nombre de Universidad Ramon Llull en honor a este catalán ilustre: filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero que tan grandes conocimientos ha aportado a todo el mundo conocido.

  Artículo 2. Siendo una institución del Gobierno de la Generalitat, la Universidad Ramon Llull, en su organización y funcionamiento, está sujeta a todo aquello que prevé la Constitución y a este Estatuto.

  Artículo 3. La Universidad Ramon Llull es una institución al servicio del Principat y abierta a todas las corrientes ideológicas.

  Artículo 4. Los principios rectores de la universidad son:
  a) La preservación y el enseñamiento del saber clásico, con el objetivo de ponerlos a disposición de todos aquellos ciudadanos del Principado que quieran encaminar sus vidas hacia el estudio y la obtención de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar una profesión.
  b) La formación de nuevos profesores que den continuidad a la universidad y puedan aumentar la oferta docente.
  c) La promoción de la investigación en nuevas ramas del saber, con el objetivo de convertir la universidad en una institución de prestigio reconocida en todo el mundo.
  d) La equidad y la igualdad de trato en todas sus actividades hacia cualquier persona que quiera acceder a esta institución.


  TÍTULO II. DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

  Artículo 5. Delante de la Universidad Ramon Llull y como máximo órgano de gobierno hay el rector. A él corresponde dirigir el funcionamiento de la universidad y nombrar a los miembros del Consejo Rector.

  Artículo 6. El rector de la universidad tiene que contar con la confianza del gobierno y como tal será nombrado directamente por el Presidente de la Generalitat mediante el procedimiento que él mismo crea conveniente de entre los ciudadanos del Principat que se presenten a concurso público, bajo los criterios de mérito, capacidad, dedicación, imparcialidad e igualdad.

  Artículo 7. El nombramiento del rector tendrá que ser ratificado por las Cortes, de cuerdo con lo previsto en el artículo XII h) de la Constitución. En el caso que las Cortes de manera motivada no lo ratificaran tendría que cesar en su cargo y sería necesario un nuevo proceso de nombramiento.

  Artículo 8. El mandato del rector no puede exceder el del Presidente que lo ha nombrado, que de carácter general será de dos meses. Después de la elección del nuevo gobierno, el rector tendrá que poner su cargo a disposición del nuevo Presidente en el plazo máximo de dos días desde su toma de posesión, el cual podrá optar por ratificarlo en el cargo o empezar un nuevo proceso para nombrar nuevo rector de acuerdo con los artículos 6 y 7 de este estatuto. Mientras el nuevo rector no tome posesión del cargo, el rector saliente ha de continuar ejerciendo sus funciones.

  Artículo 9. Son obligaciones inherentes al cargo de rector las de mantener el correcto funcionamiento de la universidad en referencia a la programación y publicitación de clases, la asignación de profesores que impartirán cada asignatura y la apertura de las clases a la hora prevista. La dejadez en alguna de estas funciones que implique un mal funcionamiento diario de esta institución puede ser motivo de destitución del cargo por parte del President de la Generalitat. También puede ser causa de destitución el no cumplir con el trato de igualdad, es decir, tener un trato discriminatorio a un profesor o alumno.

  Artículo 10. En todo aquello que esté en su abasto, el rector tiene la obligación de promover el conocimiento y la investigación en la universidad, así como dotar a la institución de un sistema de archivo donde estén especificados los conocimientos de los estudiantes y profesores para un mejor funcionamiento de dicha institución. Por ello, tiene la potestad de nombrar un Vicerrector que le ayude en estas tareas, o cualquier otro cargo que crea conveniente.


  TÍTULO III. DEL CONSEJO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

  Artículo 11. El órgano consultivo y de soporte del rector es el Consejo Rector, el cual está formado por el Rector, el Vicerrector y aquellas otras personas que así decida el rector de acuerdo con lo que prevé el artículo 10 de este estatuto. Al frente del Consejo Rector está el Rector de la universidad.

  Artículo 12. Las competencias del Consejo Rector son:
  a) Asesorar el Rector sobre cuáles son los planes de estudio más adecuados teniendo en cuenta la situación educativa y las necesidades del Principat.
  b) Dar apoyo al Rector en todos aquellos actos o procedimientos, ya sean de carácter académico o institucional donde la universidad esté representada.
  c) Promover la investigación de nuevos conocimientos y la formación de profesorado que pueda impartirlos.
  d) Aconsejar al rector sobre todos los temas de funcionamiento interno de la universidad como: horarios, programación de clases, adjudicación de profesorado, normas internas de funcionamiento...
  e) Establecer el precio de los honorarios que han de percibir los profesores en función de la materia impartida.

  Artículo 13. Los miembros del Consejo Rector son nombrados y revocados directamente por el rector de entre profesionales del mundo educativo de su confianza.


  TÍTULO IV . DE LOS PROFESORES

  Artículo 14. Tienen derecho a ejercer como profesores de la Universidad Ramon Llull todos los ciudadanos de Catalunya y extranjeros que demuestren que han alcanzado un grado de conocimiento suficiente de una determinada materia que les permita impartir clases en la Universidad ( * )

  Artículo 15. Los profesores tienen derecho a:
  a) Conocer con suficiente antelación la programación y la adjudicación de las clases que se impartirán en la Universidad.
  b ) Recibir los honorarios estipulados por el Consejo Rector , o en su defecto por el propio Rector, para cada clase impartida.
  c ) Dirigir al rector y al consejo rector las sugerencias y quejas que crean convenientes sobre el funcionamiento de la Universidad y recibir una respuesta pública.
  d) Ser tratados con respeto y bajo los principios de mérito, capacidad y equidad.

  Artículo 16. Los profesores tienen el deber de:
  a) Presentarse puntualmente a las aulas para impartir aquellas clases que les han sido adjudicadas .
  b ) Avisar al rector y a los alumnos, de manera pública y con antelación suficiente, si no pueden impartir una clase por cualquier motivo.
  c ) Tratar con respeto a los otros profesores y alumnos , así como al rector y al consejo rector en todas las comunicaciones.
  d) Ajustarse al precio de las clases establecidas por el Consejo Rector.
  e) Cumplir todas las normas internas de la Universidad en relación a: publicación de los asistentes a clase, mantenimiento del expediente universitario al día, lugar y forma de postulación, y todas aquellas otras que dicte el rector o el consejo rector para el mejor funcionamiento de la Unviversitat .

  Artículo 17. Teniendo en cuenta que el rector debe velar por el buen funcionamiento de la Universidad, el incumplimiento injustificado de los deberes previstos en el artículo 16, incluido el precio abusivo de las clases , faculta al rector a separar del servicio, de manera temporal, al profesor que así se comporte ( ** ). El procedimiento para la separación del servicio deberá ser público y garantizar el derecho de alegaciones del profesor. ( * )


  TÍTULO V. DE LOS ALUMNOS

  Artículo 18. Todos los ciudadanos del Principado y del extranjero que así lo deseen pueden cursar estudios en la Universidad Ramón Llull, en cualquiera de las modalidades que ofrece: clases magistrales con el profesor o por cuenta propia.

  Artículo 19. Son derechos de los alumnos la petición al rectorado de las asignaturas que les interesa mediante el método que éste establezca, recabar la información necesaria para el desarrollo de sus estudios, y exponer las quejas y sugerencias que crean oportunas.

  Artículo 20. Son deberes de los alumnos abonar el precio de las clases y/o material necesario para estudiar por su propia cuenta ( *** ) y tratar con respecto al resto de alumnos, profesores y Consejo Rector.


  TÍTULO VI . DE LOS ESTUDIOS Y LA INVESTIGACIÓN

  Artículo 21 . La Universidad Ramon Llull ofrece los estudios necesarios para poder formar ciudadanos en las siguientes profesiones :
  a) Funcionario (vía Estado )
  b ) Médico (vía Medicina)
  c ) Militar (vía Ejército)
  d) Ministro de Christhos (vía Iglesia )
  e) Maestro de obras (Albañilería )
  f ) Capitán de barco ( Navegación )
  g ) Interprete o traductor ( Idiomas )

  Artículo 22 . La Universidad Ramon Llull tiene el compromiso de ir incorporamdo a su plan de estudios todos aquellos conocimientos que el mundo moderno vaya descubriendo , así como promover la investigación con el objetivo de liderar dichos descubrimientos .

  *: conocimientos del 100%
  **: No se les dará ninguna clase durante el tiempo que el rector estipule mediante resolución
  ***: pago IG


  En Barcelona, el 18 de Noviembre de 1461


  El Rector de la Universitat
  Khabibulin Setzefonts de Tobella  Sancionado por las Corts Catalanes, el 21 de diciembre de 1461

  [/rp]

  Tauler oficial/tablón oficial

   Data i hora actual: Dj 21 Jun 2018, 06:39