Llei d'Ordenament del Poder Judicial i Codis legislatius

  Comparteixi
  avatar
  Violant

  Nombre de missatges : 1594
  Ciutat / CiudadPuigcerdà Principat de Catalunya

  Fecha de inscripción : 06/04/2013

  Llei d'Ordenament del Poder Judicial i Codis legislatius

  Missatge  Violant el Dg 01 Gen 2017, 11:18

  Hairt escrigué:  Llei d'Ordenament del Poder Judicial i dels Codis Legislatius del Principat de Catalunya

  Títol I: Del poder judicial

  Article 1: El poder judicial de Catalunya està constituït pels òrgans que ostenten competències judicials, la missió dels quals és la de respectar i fer complir la Carta del Jutge i l'ordenament jurídic del Principat, sota els principis d'igualtat, equanimitat, imparcialitat, competència i responsabilitat.

  Títol II: Dels Òrgans del Poder Judicial

  Article 2: El poder judicial de Catalunya està format per: El Tribunal Superior d'Apel·lacions de Catalunya, el Jutge, el Fiscal, els policies en la seva vessant de policia judicial i els alcaldes en l'àmbit de les seves competències.

  Títol III: Del Tribunal d'Apel·lacions de Catalunya

  Article 3: Les funcions, competències, forma de provisió i revocació dels membres dels jutges del Tribunal Superior d'Apel·lacions de Catalunya venen regulades per l'ESTATUTO REAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE APELACIONES DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA, i no és objecte d’aquesta llei regular-les.

  Títol IV: De les competències i obligacions del Jutge i el Fiscal

  Article 4: El Jutge del Principat ostenta les competències i obligacions següents:

  a.- Ordenar els processos judicials d'acord amb els terminis establerts sense demores ni dilacions innecessàries i assegurar que s'escolten totes les parts. En aquest sentit, en cas que el fiscal o els testimonis no actuïn dins els terminis establerts, és potestat del Jutge fer passar el seu torn de paraula.
  b.- Dictar sentències ajustades a dret, sense emetre judicis de valor, que recullin totes i cada una de les proves i testimonis presentats i que tinguin en compte tant els antecedents de l'acusat com els atenuants derivats de les seves actuacions.
  c.- Requalificar de manera justificada, si així ho considera, el delicte imputat en l'acta del fiscal en el moment de la sentència i ajustar la pena a la nova qualificació.
  d.- Agrupar en un mateix procés les diferents acusacions del fiscal sobre una mateixa persona i delicte, si encara no s'ha dictat sentència, i ajustar la sentència final a totes elles.
  e.- Conèixer els Tractats de Cooperació Judicial signats pel Govern i actuar d'acord amb el que en ells es disposi quan així se li demani.
  f.- Mantenir al dia l'arxiu oficial de casos jutjats
  g.- Participar, com a membre del Govern, en la redacció de lleis i en les diferents comissions judicials que es puguin constituir.

  Article 5: El fiscal del Principat ostenta les competències i obligacions següents:

  a.- Iniciar un procés judicial a partir de les denúncies que se li comuniquin d'acord amb el que estableix aquesta llei i respectar els terminis que li atorga el procés.
  b.- Establir quins han de ser els requisits i condicions que ha de tenir una denúncia perquè pugui ser admesa a tràmit i per tant poder iniciar un procés judicial.  En l'exercici d'aquesta competència, el Fiscal pot rebutjar aquelles proves que consideri insuficients o manipulades. Si així fos haurà d'argumentar la raó per la qual les rebutja.
  c.- Estar present en totes les fases del procediment i aportar les proves i els testimonis que consideri necessaris per fonamentar l'acusació.
  d.- Iniciar d'ofici el procediment en els casos següents
  • Quan es produeixi un robatori al camí o un assalt no autoritzat a un ajuntament i al cap de 24 hores ni l'alcalde, ni el policia, si n'hi hagués, no hagin denunciat els fets a la fiscalia.
  • Quan no hagi estat possible iniciar-lo en el seu moment perquè l'acusat es trobés de retir o fora del Principat.
  • Quan hi hagi una manifesta inactivitat del policia o de l'alcalde i no es tramitin les denúncies presentades pels ciutadans.
  • Quan hi hagi una manifesta violació de la Llei d'Incompatibilitat de Càrrecs, un aprofitament per a lucre personal o de tercers de materials o diners cedits pel Govern mitjançant mandats del Govern, o quan una persona no vulgui complir una decisió del Govern de la Generalitat o una resolució judicial.
  e.- Conèixer els Tractats de Cooperació Judicial signats pel Govern i actuar d'acord amb el que en ells es disposi quan així se li demani.
  f.- Mantenir al dia el registre de “cerca i captura” o de denúncies pendents que per qualsevol raó no s'han pogut tramitar.
  g.- Participar, com a membre del Govern, en la redacció de lleis i en les diferents comissions judicials que es puguin constituir

  Article 6: El jutge i El Fiscal són nomenats i revocats pel President del Govern d'entre els consellers elegits per sufragi universal, lliure i directe.

  Títol V: De la Policia Judicial

  Article 7: Els membres del cos de policies de Catalunya actuen funcionalment sota dues vessants competencials: la seguretat interna del Principat, sota les ordres del Prefecte de Mariscals i al servei dels Ajuntaments, i la policia judicial, sota les ordres del Fiscal del Principat.
  No és objecte d'aquesta llei regular les competències sobre seguretat dels policies de Catalunya, els quals hauran d'atènyer-se al que disposa l’Estaut Policial i les ordres emeses pel Prefecte de Mariscals.

  Article 8: Els policies són nomenats pel Prefecte de Mariscals, a proposta dels alcaldes, d’acord amb el procediment que estableix el seu estatut. No obstant això, en cas d'inactivitat del Prefecte, per qualsevol causa,  l'Alcalde pot demanar al President de la Generalitat que actuï en el seu lloc i iniciï el procediment fins a la resolució i nomenament del funcionari.
  A efectes d'aquesta llei es considera inactivitat el retard de més de 48 hores en iniciar el procediment o en fer el nomenament un cop finalitzat el període de selecció.

  Article 9: En l'exercici de les competències judicials, els policies estan obligats a:
  a.- Tenir oberta una oficina pública on els ciutadans puguin tramitar les denúncies.
  b.- Vigilar activament aquells delictes d’àmbit municipal que es puguin produir i elevar d'ofici la denúncia al fiscal, si ho consideren pertinent.
  c.- Investigar i obtenir proves fiables dels delictes comesos per a poder substanciar el procés judicial, sempre d'acord amb les instruccions del Fiscal.
  d.- Tramitar les denúncies aportades pels ciutadans al fiscal, el més aviat possible, que en el cas d'assalt o robatori de camí haurà de ser abans de 24 hores. Si això no fos possible per manca de proves fiables, cal que abans d'aquest termini iniciï la investigació per obtenir-les i comuniqui els fets a l’Alcalde i al Fiscal.
  e.- Tramitar les infraccions de l'ordenament jurídic que es puguin considerar faltes d'acord amb la definició que de elles en fa el Codi penal del Principat.
  f.- Atorgar els permisos de compra-venda de productes que han estat trobats o que són producte d'errors del ciutadà, tal como s'especifica en l'Estatut Policial de Catalunya

  Títol VI: Del paper dels alcaldes en els processos judicials

  Article 10: Els alcaldes són els màxims responsables de mantenir la seguretat i el respecte a l'ordenament jurídic en les seves ciutats.

  Article 11: En l'exercici de les seves competències els alcaldes:

  a.- Proposen el nomenament dels policies de la vila al Prefecte de Mariscals, o al President, d'acord amb que estableix aquesta llei.
  b.- En cas d'inactivitat manifesta del policia i sempre que es tracti de delictes que s'hagin produït dins del seu terme municipal,  poden tramitar directament la denúncia a l'oficina del Fiscal, aportant les proves en la forma que aquest hagi establert, talment hauria fet el policia.
  c.- De la mateixa manera, en cas de delictes de robatori o assalt, davant la inactivitat del policia i del Fiscal, i sempre que hagin passat almenys 24 hores des que van succeir els fets sense cap dels dos hagi iniciat la investigació, l'Alcalde pot constituir-se en acusació i iniciar el procediment judicial directament, com si fos el Fiscal. En aquest supòsit l'Alcalde no pot actuar com a testimoni.

  Títol VII: De la nul·litat dels judicis

  Article 12: El Jutge està obligat a declarar nul un judici quan es doni un dels supòsits següents:
  a.- Quan en un mateix procés judicial una mateixa persona actuï a la vegada com a Jutge, fiscal, policia o testimoni.
  b.- Quan les proves materials aportades siguin clarament insuficients o estiguin seriosament malmeses i les declaracions dels testimonis no siguin suficients per establir els fets delictius.
  c.- Quan  el delicte hagi prescrit.
  d.- Quan es tracti d'un delicte no tipificat per cap norma jurídica.

  Títol VIII: Dels codis legislatius i les fonts de dret del Principat

  Article 13: D'acord amb  el que estableix l'article XVI de la Constitució, les fonts de dret del Principat estan subjectes a la següent jerarquia:
  1. Constitució de Catalunya.
  2. Les lleis del Principat.
  3. Els Estatuts de les Institucions.
  4. Els Decrets del Príncep.
  5. Els Decrets de Govern.
  6. Els Decrets municipals.
  Per sota de totes elles es troben les instruccions o regulacions que dictin els consellers, els funcionaris del Govern o els membres de les institucions del Principat per al seu funcionament habitual.

  Article 14: Tot el codi legislatiu del Principat ha de restar subjecte, en allò que sigui procedent, a la Carta del Jutge i ha de respectar la jerarquia.

  Article 15: Les lleis del Principat

  a.- Són dictades pel Govern o pel Príncep de Catalunya i requereixen la sanció de Les Corts en els termes que estableix l'article XVII de la Constitució.
  b.- Ostenten el major rang legislatiu després de la Constitució i poden regular qualsevol matèria que sigui de la seva competència, o que no estigui expressament reservada per la Constitució a una altra institució
  c.- Perquè es consideri vigent una llei, cal que s'hagi publicat  a l'arxiu de Lleis i Estatuts de Les Corts i hi ha de constar la data en què aquestes la van sancionar (fòrum 2).

  Article 16 : Els Estatuts de les Institucions del Principat

  a.- D'acord amb el que estableix l'article XVII b) de la Constitució, els Estatuts són el codi de funcionament intern de les institucions esmentades a la pròpia Constitució com a tals, que són: El Príncep, La Generalitat (El Govern, Les Corts i el Tribunal d'Apel·lació) i els Ajuntaments (Títol II de la Constitució), i les de l'article V, referents als estaments del Principat: Nobles, Clergues i Ciutadans
  b.- Mitjançant aquesta llei s'estableix que per a què una institució diferent de les esmentades en el Títol II i en el article V, pugui ser considerada com a tal i regular el seu funcionament mitjançant un estatut, ha d'haver estat creada o reconeguda prèviament per una llei, la qual li ha d'haver atorgat aquest rang. Si no és així, haurà de regular el seu funcionament intern mitjançant instruccions o regulacions.
  c.- Els estatuts han de limitar el seu contingut a la regulació interna de funcionament dels seus òrgans i a la relació amb els ciutadans que accedeixin als seus serveis o instal·lacions, sempre d’acord amb les competències que li ha atorgat la Constitució o la llei que els ha creat. Poden establir règims disciplinaris dels seus òrgans o usuaris i regular-ne les condicions d’accés als serveis i instal·lacions però no poden regular delictes o faltes que puguin fonamentar un procés judicial, excepte que una llei els atorgui aquesta competència.
  d.- Els Estatuts només es poden aprovar o modificar per les pròpies institucions i necessiten la sanció de Les Corts. No obstant això i d'acord al principi de jerarquia de les normes en el cas que una llei reguli aspectes que puguin afectar el seu funcionament estan obligats a fer els canvis necessaris per adaptar-los. Mentre això no es produeixi, els articles que contradiguin la norma superior es consideraran automàticament derogats.
  e.- Perquè un Estatut es consideri vigent ha d'estar publicat a l'arxiu de lleis i estatuts de Les Corts i hi ha de constar la data en què el van sancionar (fòrum 2).

  Article 17: Els Decrets del Príncep i del Govern

  a.- Són disposicions normatives temporals reservades a aquelles matèries de la seva competència que requereixen una celeritat en la seva publicació i que no estiguin específicament regulades per llei.
  b.- Han de ser justificats i hi ha de constar quan finalitza la vigència, que d'acord amb l'article XVII c) de la Constitució no pot ser superior a un més, ampliable a un altre més, com a molt.
  c.- No seran vàlids els decrets que no especifiquin la vigència, com tampoc ho seran aquells que no especifiquin el per què de la seva emissió (justificació) o bé regulin aspectes expressament reservats a una Llei i Estatut, o que els contradiguin d'alguna forma, o que siguin competència d'altres institucions.
  d.- Els decrets del Govern han de ser aprovats abans de la seva publicació per majoria simple dels consellers i estar signats pel president del Govern.
  e.- La forma d'aprovació dels decrets del Príncep s'establirà en l'Estatut del Príncep.
  d.- D'acord amb el que estableix la Constitució, els decrets del Príncep o del Govern poden ser tramitats com a llei.

  Article 18: Els Decrets dels Ajuntaments

  a.-Són disposicions de caràcter permanent reservats a les matèries que són competència dels Ajuntaments d'acord amb les especificacions i limitacions expressades en l'article XIV de la Constitució i el principi de jerarquia normativa
  b.- Els decrets municipals sobre una determinada matèria, com per exemple la regulació dels preus de mercat, han ser únics i contenir tota la informació que requereixen els Ciutadans. A aquest efecte es consideraran automàticament derogats els decrets anteriors que regulin total o parcialment la mateixa matèria des del moment de la publicació del nou decret.
  c.- Perquè es consideri vigent un decret municipal ha d'estar publicat al tauler d'anuncis de l'Ajuntament (nau de la Ciutat).

  Article 19 : Les Instruccions o Regulacions dels consellers, funcionaris o altres òrgans

  a.- Estan reservades per a regular el funcionament intern entre diferents òrgans del Principat entre els quals hi hagi una dependència orgànica i/o funcional reconeguda per una llei o estatut.
  b.- Tenen caràcter permanent fins que es deroguin o es modifiquin
  c.- Les dicta el superior jeràrquic o funcional i perquè siguin efectives n'hi ha prou que es publiquin a les oficines que a tal efecte es disposin.

  Disposició addicional primera : Mitjançant aquesta llei tenen la consideració d'institucions del Principat que poden dictar normes amb rang d'Estatut per a regular-se internament, a més de les recollides en el Títol II i en l'article V de la Constitució, les següents:
  - Cos de Policies del Principat: format per el Prefecte de Mariscals, els Mariscals i els policies.
  - L'Exèrcit del Principat: format pel Senescalesc, el Consell Almogàver, l'Almirall de la Flota Catalana i els altres òrgans regulats en el seu Estatut.
  - El Consolat del Mar: creat per la Llei d'Aigües Territorials de 1.462.
  - La Universitat Ramon Llull.

  Disposició addicional segona: D'acord amb aquesta llei, el Col·legi d'Advocats de Catalunya deixa de tenir la consideració d'institució del Principat, per la qual cosa ha d'adaptar el seu estatut a les regulacions internes corresponents, com qualsevol associació professional, en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Un cop transcorregut aquest termini sense que això s'hagi fet, deixarà de ser considerat un estatut.

  Disposició transitòria
  Els Estatuts de les Institucions a què es refereix la disposició addicional primera continuen vigents, però s'hauran d'adaptar, si escau, als preceptes d'aquesta llei en el termini màxim de 6 mesos.

  Disposició derogatòria : Sens perjudici del termini establert en la Disposició transitòria, queda derogat des del moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei qualsevol article d'una disposició d'igual o inferior rang que s'hi oposi de manera total o parcial.

  Disposició final : Aquesta llei  entra en vigor l'endemà de la sanció per Les Corts del Principat.

  Firmat el dia 01 d'Octubre de 1463.


  Sancionada per Les Corts Catalanes el dia 8 d'Octubre de 1463.  Ley de Ordenamiento del Poder Judicial y de los Códigos Legislativos del Principat de Catalunya

  Título I : Del Poder Judicial

  Artículo 1: El poder judicial de Cataluña está constituido por aquellos órganos que ostentan competencias judiciales y cuya misión es hacer cumplir y respetar la Carta del Juez y el ordenamiento jurídico del Principado, bajo los principios de igualdad, ecuanimidad, imparcialidad, competencia y responsabilidad.

  Título II : De los órganos del poder judicial

  Artículo 2 : El poder judicial de Cataluña está formado por: El Tribunal Superior de Apelaciones de Cataluña, el Juez , el Fiscal, los policías en su función judicial y los alcaldes en el ámbito de sus competencias.

  Título III : Del Tribunal de Apelaciones de Cataluña

  Artículo 3: Las funciones, competencias , forma de provisión y revocaciones de los miembros de los jueces del  Tribunal Superior de Apelaciones de Cataluña vienes reguladas en su totalidad por el ESTATUTO REAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE APELACIONES DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA, y no es objeto de esta ley regularlos

  Título IV : De las competencias y obligaciones del Juez y el Fiscal

  Artículo 4  :El Juez del Principado ostenta las siguientes competencias y obligaciones:
  a.- Ordenar los procesos judiciales de acuerdo con los plazos establecidos sin demoras ni dilaciones innecesarias y escuchando a todas las partes. A este efecto, si el fiscal, el acusado o los testigos no actúan dentro de los plazos establecidos, es potestad del Juez hacer pasar su turno de palabra.
  b.- Dictar sentencias ajustadas a derecho , sin emitir juicios de valor,  que recojan todas y cada una de las pruebas i testigos presentados  y que tenga en cuenta tanto  los antecedentes del acusado, como los atenuantes derivados de las acciones del mismo.
  c.- Recalificar de manera justificada y si lo considera oportuno el delito imputado en el acta de acusación del fiscal en el momento de la sentencia y ajustar ésta a la nueva calificación.
  d.- Agrupar en un solo proceso las diferentes acusaciones por un mismo tipo de delito y para la misma persona, si estas se producen cuando aún no se ha emitido sentencia en los procesos en curso y ajustar la sentencia final a todos ellos.
  e.- Conocer los tratados de cooperación judicial firmados por el gobierno y actuar de acorde con ellos en los procesos en que se demande su cooperación
  f.- Mantener al día el archivo oficial de casos juzgados
  g.- Participar, como miembro del gobierno, en la redacción de leyes y en las diferentes comisiones judiciales que tuvieran a bien constituirse

  Artículo 5: El fiscal del Principado ostenta las siguientes competencias y obligaciones
  a.-Iniciar un proceso judicial a partir de las denuncias que se le comuniquen de acuerdo con lo establecido en esta ley , y respetar los plazos que le otorga el proceso.
  b.-Establecer los requisitos y condiciones para que una denuncia pueda ser admitida a trámite y por tanto iniciar un proceso judicial. En el ejercicio de esta competencia el fiscal está capacitado para rechazar aquellas pruebas que considere insuficientes o manipuladas. En cualquier caso, el fiscal está obligado a argumentar dicho rechazo.
  c.- Personarse en todas las fases del procedimiento aportando las pruebas y los testigos necesarios para argumentar sus acusaciones .
  d.- Iniciar de oficio el procedimiento en los siguientes casos:
  • Cuando se produzca un robo en el camino o un asalto no autorizado a un ayuntamiento y pasadas 24 horas ni el alcalde ni el policía, si lo hubiere, no hayan subido la denuncia a fiscalía.
  • Cuando no haya sido posible en su momento iniciarlo porque el acusado se encontrase fuera del Principado, o en retiro.
  • Cuando haya una manifiesta inactividad del policía o del alcalde y no se tramiten las denuncias presentadas por los ciudadanos
  • Cuando haya una manifiesta violación a la Ley de Incompatibilidad de Cargos, un aprovechamiento para lucro personal o de terceros de los materiales o dinero cedidos por el Gobierno de la Generalidad a través de mandatos o cuando una persona se resista a someterse a una decisión del Gobierno de la Generalidad o a una resolución judicial.
  e.- Conocer los tratados de cooperación judicial firmados por el gobierno y actuar de acorde con ellos en los procesos en que se demande su cooperación.
  f.- Mantener un registro de busca y captura o de denuncias pendientes que no se han podido tramitar por cualquier causa.
  g.- Participar, como miembro del gobierno, en la redacción de leyes y en las diferentes comisiones judiciales que tuvieran a bien constituirse

  Artículo 6: El Juez y el fiscal son nombrados y revocados por el Presidente del Gobierno  de entre los consejeros elegidos por sufragio universal libre i directo.

  Título V: De la Policía Judicial

  Artículo 7:  Los miembros del cuerpo de policías de Cataluña actúan funcionalmente bajo dos vertientes competenciales: la seguridad interna del Principado, bajo las órdenes del Prefecto de Mariscales y al servicio de los Ayuntamientos, y  las de policía judicial, bajo las órdenes del Fiscal del Principado.
  No es objeto de esta ley regular las competencias sobre seguridad de los Policías de Cataluñaa, quienes habrán de obrar de acuerdo con su Estatuto Policial y las órdenes recibidas del Prefecto de Mariscales.

  Artículo 8 : Los policías son nombrados a propuesta de los alcaldes por el Prefecto de Mariscales, mediante el procedimiento que establezca su estatuto. No obstante , en caso de inactividad del Prefecto por cualquier causa, el Alcalde puede pedir al Presidente que actúe en su defecto e inicie el procedimiento hasta la total resolución y nombramiento del funcionario.
  A efectos de esta ley se considera inactividad el paso de 48 horas sin haberse iniciado el proceso de elección, o una vez finalizado el proceso, no haber procedido al nombramiento del policía en cuestión antes de 48 horas.

  Artículo 9: En el ejercicio de las competencias judiciales, los policías están obligados a:
  a.- Tener abierta una oficina pública a disposición de los ciudadanos, dónde estos puedan tramitar sus denuncias
  b.- Vigilar activamente aquellos delitos de ámbito municipal que puedan producirse y elevar de oficio la denuncia al fiscal, si así lo consideran pertinente
  c.- Investigar y obtener pruebas fiables de los delitos cometidos para poder sustanciar el proceso judicial, siempre de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto le sean dadas por el fiscal.
  d.- Tramitar las denuncias aportadas por los ciudadanos al fiscal, lo antes posible. En el caso de delitos de asalto o robo en los caminos siempre antes de 24 horas. Si ello no fuera posible por falta de pruebas fiables, antes de este plazo ha de iniciar la investigación para obtenerlas y comunicarles al fiscal y al alcalde los hechos .
  e.- Tramitar las infracciones del ordenamiento jurídico que se puedan considerar faltas de acuerdo con la definición que de ellas hace el Código Penal del Principado.
  f.-Otorgar los permisos de compra-venta  de productos que han sido encontrados o que son productos de errores de los ciudadanos , tal como especifica el Estatuto  Policial de Cataluña

  Título VI: Del papel de los alcaldes en los procesos judiciales

  Artículo 10: Los alcaldes son los máximos responsables del mantenimiento de la seguridad y el respeto del ordenamiento jurídico en sus ciudades.

  Artículo 11 : En el ejercicio de sus competencias los alcaldes:
  a.- Proponen al Prefecto de Mariscales, o al Presidente, de acuerdo con lo establecido en esta ley, el nombramiento de los policías de la ciudad.
  b.- En caso de inactividad manifiesta del policía y siempre que se trate de delitos producidos dentro de su término municipal pueden  tramitar directamente la denuncia a la oficina del fiscal, aportando las pruebas en la forma que se haya establecido por este, como si de un policía se tratase.
  c. De la misma manera, en caso de delitos de robo o asalto, ante la inactividad del policía y del fiscal, y siempre que hayan pasado al menos 24 horas de los hechos sin que ninguno de los dos haya iniciado la investigación, el alcalde puede constituirse el mismo como acusación e iniciar el procedimiento judicial directamente, como si se tratase del fiscal.
  En este caso, el alcalde no puede ser llamado como testigo

  Titulo VII: De la nulidad de los juicios

  Artículo 12: El Juez está obligado a declarar un juicio nulo cuando concurra uno de los supuestos siguientes:
  a.- Cuando en un mismo proceso judicial la misma persona actúe a la vez como : Juez, fiscal, policía, o testigo.
  b.- Cuando las pruebas materiales aportadas sean claramente insuficientes o estén seriamente dañadas y las declaraciones de los testigos no sean suficientes para establecer los hechos delictivos.
  c.- Cuando el delito haya prescrito
  d.- Cuando se trate de un delito no tipificado por una norma jurídica


  Título VIII: De los códigos legislativos y las Fuentes de derecho del Principat

  Artículo 13: De acuerdo con lo que establece el artículo XVI de la Constitución las fuentes de derecho del Principado están sujetas a la siguiente jerarquía
  1. Constitución de Cataluña
  2. Las Leyes del Principado,
  3. Los Estatutos de las Instituciones,
  4. Los Decretos del Príncipe,
  5. Los Decretos de Gobierno y
  6. Los Decretos Municipales.

  Por debajo de todas ellas se hallan las instrucciones o regulaciones que tengan a bien dictar los Consejeros o Funcionarios del Gobierno o los miembros de las Instituciones del Principado para su normal funcionamiento.

  Artículo 14: Todo el código legislativo del Principado debe sujetarse, en aquello que sea procedente, a la Carta del Juez y respetar la jerarquía

  Artículo 15:Las Leyes del Principado
  a.- Son dictadas por el Gobierno o por el Príncipe de Cataluña y requieren la sanción de Las Cortes en los términos que establece el artículo XVII de la Constitución.
  b.- Ostentan el mayor rango legislativo después de la Constitución y pueden regular cualquier materia de su competencia o que no esté expresamente reservada por la Constitución a otra institución.
  c.- Para que se considere vigente una ley debe ser publicada en el archivo de leyes y estatutos de Les Cortes y debe contener la fecha en que fue sancionada por éstas.(foro 2)

  Artículo 16: Los Estatutos de las Instituciones del Principado.
  a.- De acuerdo con lo establecido en el artículo XVII b) de la Constitución, los Estatutos son el código de funcionamiento interno de las instituciones mencionadas en la propia Constitución como tales, que son: El Príncipe, La Generalidad (El Gobierno, Les Cortes y el  Tribunal de Apelación) y los Ayuntamientos (Título II de la Constitución), y las del artículo V, de los Estamentos del Principado: Nobles, Clérigos y Ciudadanos

  b.-Se establece mediante esta ley que para que otra institución diferente de las mencionadas en el título II y en el artículo V de la Constitución pueda considerarse como tal y regular su funcionamiento mediante un estatuto debe haber estado creada o reconocida previamente por ley y se le debe haber otorgado este rango. En caso contrario deberá regular su funcionamiento interno mediante instrucciones o regulaciones.

  c.- Los estatutos deben limitar su contenido a la regulación interna del funcionamiento de sus órganos y la relación con los ciudadanos que accedan a sus servicios o instalaciones, y siempre de acuerdo con las competencias que le han sido otorgadas por la Constitución o por la ley de creación. Pueden establecer regímenes disciplinarios de sus órganos y usuarios y regular las condiciones de acceso y uso de sus instalaciones o servicios pero no pueden regular delitos o faltas que puedan fundamentar un proceso judicial, excepto que una ley les otorgue esta competencia.

  d.- Los estatutos solo pueden aprobarse o modificarse por las propias instituciones y deben ser sancionados por Las Cortes. Sin embargo y de acuerdo al principio de jerarquía de las normas en el caso que una Ley regule aspectos que puedan afectar a su funcionamiento están obligados a hacer los cambios necesarios para adaptarlos. Mientras tanto esto no se produzca los artículos que contradigan la norma superior se consideraran automáticamente derogados.

  e.- Para que se considere vigente un estatuto debe ser publicado en el archivo de leyes y estatutos de Las Cortes y debe contener la fecha en que fue sancionada por éstas.(foro 2)


  Artículo 17: Los Decretos del Príncipe y del Gobierno
  a.- Son disposiciones normativas temporales reservadas a aquellas materias de su competencia que requieran una celeridad en su publicación y que no estén específicamente reguladas por Ley.
  b.- Deben contener la justificación de su emisión y el plazo de vigencia, que de acuerdo con el artículo XVII c) de la Constitución será de un mes como máximo, ampliable a otro mes más.
  c.- No serán válidos los decretos que no contengan el plazo de vigencia, así como aquellos que no contengan la justificación de su emisión o que regulen aspectos expresamente reservados a la Ley o algún estatuto o que los contradigan en alguna forma, o que sean competencia de otras Instituciones.
  d.- Los decretos del Gobierno deben ser aprobados antes de su publicación por mayoría simple de los consejeros y firmados por el Residente del Gobierno
  e.-La forma de aprobación de los decretos del Príncipe se establecerá en el estatuto del Príncipe
  d.- De acuerdo con lo que establece la Constitución, los decretos del Príncipe o del Gobierno  pueden ser tramitados como Ley

  Artículo 18: Los Decretos de los Ayuntamientos
  a.- Son disposiciones de carácter permanente reservados a las materias que son competencia de los Ayuntamientos de acuerdo a las especificaciones y limitaciones expresadas en el artículo XIV de la Constitución y el principio de jerarquía normativa
  b.- Los decretos municipales sobre una determinada materia, como pueda ser por ejemplo la Regulación de los precios de mercado, deben ser únicos y contener toda la información que requiere los ciudadanos. A este efecto se considerará automáticamente derogado los decretos anteriores que regulen total o parcialmente la misma materia des del momento de la publicación del nuevo decreto.
  c.-Para que se considere vigente un decreto municipal debe ser publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento ( nave de la Ciudad).

  Artículo 19: Las instrucciones o regulaciones de los consejeros , funcionarios u otros órganos.
  a.- Están reservados a regular el funcionamiento interno entre diferentes órganos del Principado entre los cuales exista una dependencia orgánica i/o funcional que esté reconocida por una Ley o estatuto.
  b.- Tienen carácter permanente hasta su derogación o posterior modificación
  c.- Las dicta el superior jerárquico o funcional y para que sean efectivas es suficiente con que sean  publicadas en las oficinas que a tal efecto se dispongan.

  Disposición adicional primera :Mediante esta ley tienen la consideración de instituciones del Principado que pueden dictar normas con rango de estatuto para su regulación interna ,además de los recogidos en el Titulo II i el artículo V de la Constitución, las siguientes:
  - Cuerpo de Policías del Principado: formado por El Prefecto de Mariscales, los Mariscales y los Policías locales.
  - El Ejército del Principado :Formado por el Senescalesc, el Consell Almogaver , l'Almirall de la Flota catalana y los otros órganos regulados en su estatuto
  - El Consulat del Mar: Creado por la Ley de Aguas Territoriales de 1462
  - La Universidad Ramón Llull

  Disposición adicional segunda: A tenor de esta ley el Colegio de Abogados de Cataluña deja de tener la consideración de institución del Principado, por lo que debe adaptar su estatuto a las regulaciones internas correspondientes a cualquier asociación profesional en el plazo de 6 meses des de la entrada en vigencia de la Ley. Pasado este plazo sin que ello se haya hecho dejará de ser considerado como un estatuto

  Disposición transitoria
  Los estatutos de las Instituciones a qué se refiere la disposición adicional primera continúan vigentes, pero deberán adaptarse , si procede, a los preceptos de esta ley en el plazo máximo de 6 meses.

  Disposición derogatoria: Sin perjuicio del plazo establecido en la disposición transitoria, queda derogado des del momento de la entrada en vigor de esta ley, cualquier artículo de una disposición de igual o de inferior rango que se oponga parcial o totalmente a lo establecido en esta ley.

  Disposición final: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su sanción por Las Cortes del Principado.


  Firmado el día 01 de Octubre de 1463.


  Sancionada por Les Corts Catalanes el día 8 de Octubre de 1463.

   Data i hora actual: Dj 21 Jun 2018, 06:40