Estatut de l'Exèrcit del Principat de Catalunya

  Comparteixi
  avatar
  Violant

  Nombre de missatges : 1594
  Ciutat / CiudadPuigcerdà Principat de Catalunya

  Fecha de inscripción : 06/04/2013

  Estatut de l'Exèrcit del Principat de Catalunya

  Missatge  Violant el Dg 08 Gen 2017, 14:04

  Violant escrigué:[rp]

   Estatut de l'Exèrcit del Principat


   Pròleg

   Catalunya ja fa temps que ha recuperat les seves institucions, entre elles la de major rang, el Princep. És per aquest motiu que considerem necessari adequar l'Estatut de l'Exèrcit a la nostra constitució i regular adequadament tot allò que fa referència a la organització interna de l'exèrcit, i que en absència de Príncep s'atribuïa de manera subsidiària al President de la Generalitat.

   Aquest Estatut també aborda les funcions de cada càrrec que no quedaven prou clares en l'anterior estatut i regula els drets dels soldats , que en l'exercici de les seves funcions presten servei a tot el Principat.


   Titol Preliminar

   L'Exèrcit Almogàver és l'Exèrcit Oficial del Principat de Catalunya. Actua sota el comandament suprem del Princep i té com a missió i raó de ser la defensa de la integritat de les seves fronteres i la dels seus habitants i les seves institucions d'agressions externes i internes.

   Tots els ciutadans tenen el dret a pertànyer a aquest exèrcit sempre que compleixin amb els requisits expressats en aquest Estatut.


   Títol I: De l'organització.

   Per al seu funcionament, l'Exèrcit Almogàver s'organitzarà en diferents càrrecs militars segons allò que descriu l'article II d'aquest títol.

   El comandament suprem de l'exèrcit correspon al Príncep de Catalunya a qui tots els almogàvers en particular deuen lleialtat i obediència.

   Article I: El Consell Almogàver
   El Consell Almogàver és el màxim òrgan de decisió de l'exèrcit en tot allò que fa referència a la seva organització. Està format pel Príncep , el Senescalesc, el oficials que així ho determini aquest estatut, el capità del Govern i el President de la Generalitat. Podrà incorporar-se també el conestable en aquelles sessions que tractin temes relatius al subministrament d'armes i material.

   El Consell Almogàver té com a funcions garantir la funcionalitat de l'exèrcit, establir les bases per la col·laboració amb el Govern de la Generalitat , i aconsellar al Princep i al President del Govern en aquells temes militars que siguin de la seva competència.

   Article II: Càrrecs militars de l'Exèrcit
   S'estableixen 3 categories per als càrrecs militars, oficial, suboficial i soldat, cadascuna d'elles amb les seves subcategories:

   OFICIALS:
   - Senescalesc o Comandant General: Màxim oficial encarregat del control i l'organització del tot l'exèrcit Almogàver i membre del Consell Almogàver. Sota les seves ordres estan la resta d'oficials, suboficials i soldats del Principat de Catalunya. Càrrec escollit personalment pel Príncep de Catalunya entre militars de la seva confiança.

   Les seves funcions són les de comandar els exèrcits i les relacions amb el Govern de la Generalitat en temes militars.

   - Capità General o Gran Capitost: Integrant del Consell Almogàver, mà dreta del Senescalesc, per tant escollit personalment per ell. Els requisits per accedir a aquest càrrec són haver cursat estudis de la via militar i haver prestat servei a l'exèrcit almogàver.

   Les seves funcions són les d'assistit al Senescalesc en tot allò que aquest li delegui.

   - Almirall: Integrant del Consell Almogàver amb rang de general i màxim responsable de l'Armada Catalana.És escollit pel Senescalesc. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser universitari de la via militar i de navegació. Pot ostentar o no la condició de Capità de Vaixell. L'Almirall esdevindrà el superior jeràrquic immediat de tots els Capitans de Vaixell en cas de conflicte armat o amenaça greu al Principat, durant els Temps d'Alerta o Guerra.

   Les seves funcions són les de comandar i organitzar l'armada catalana, d'acord amb el Senescalesc.

   - General o Capitost: Integrant del Consell Almogàver, escollit entre el Gran Capitost i el Senescalesc. Càrrec que va lligat indefectiblement a dur el comandament d'un exèrcit actiu almogàver.

   Les seves funcions són les de comandar un exèrcit i assegurar el subministrament i la soldada dels seus soldats.

   - Gran Adalil: Integrant del Consell Almogàver i representant dels Adalils en aquest. Escollit per assemblea entre tots els Adalils. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser universitari i nivell de combat màxim. Aquest càrrec pot ser acumulat al de Capitost o Gran Capitost

   Les seves funcions són les de coordinació de tots els adalils.

   - Adalil: Cap dels almogàvers d'una ciutat. Càrrec escollit pel Gran Capitost i el Senescalesc. Ha de tenir possibilitats de crear un exèrcit.

   Les seves funcions són les de reclutament i instrucció dels almogàvers de la seva ciutat.

   SUBOFICIALS:

   - Almogaten: Mà dreta del Adalil, escollit per aquest. Tindrà la funció d'ajudar el adalil en les tasques de control i organització dels cossos d'armes i batallons.

   SOLDATS:
   - Cap de Batalló: Almogàver que s'encarrega de l'organització i control del seu batalló

   - Almogàver: Soldats que formen la unitat bàsica d'elit de l'exèrcit, formen part d'un batalló. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser major d'edat *, i posseir espasa i escut, a més d'un nivell de combat 1/2 **.

   - De lleva o Ras: Grup format per tots aquells voluntaris que no tinguin els requisits necessaris encara per formar part dels almogàvers. Tindran com a funcions l'entrenament militar específic i l'ajuda en tasques no executives de defensa o atac. En cas d'Alerta es convertiran en el Somatent (milícia civil voluntària).

   Article III: Requisits per formar part de l'Exèrcit
   Per poder formar part de l'Exèrcit Almogàver són necessaris els requisits següents:

   - Ser català
   - Declaració judicial d'absència d'antecedents greus; Traïció o alta traïció.
   - Declaració jurada de no formar part de cap altre cos militar.
   - Jura de lleialtat i obediència al Príncep i les seves institucions


   Títol II: Dels temps de l'exèrcit i els estats

   Article I : Temps i estats
   S'estableixen una sèrie de temps i estats per a l'exèrcit, cada un amb unes connotacions concretes.

   a- Temps de pau: És el temps transcorregut entre dos períodes de guerra, en aquest temps l'exèrcit es troba en estat de pau.
   b- Temps d'alerta: Es contemplen dos supòsits:
   - Temps que passa des de la petició a les Corts de la Declaració de Guerra per part del Príncep fins que les Corts facin pública la seva decisió.
   - Quan així ho declari el Príncep ,en cas de sospita d'amenaça de la seguretat del Principat, de motu propi o per petició del President de la Generalitat,
   L'exèrcit es troba en estat d'alerta
   c- Temps de guerra: temps transcorregut entre una declaració de guerra i la declaració de pau proposada pel Príncep i autoritzada per les Corts.
   L'exercit es troba en estat de guerra

   Article II: Estat d'emergència o Excepció.
   El Senescalesc, en cas d'emergència manifesta pot declarar l'estat d'excepció i impedir la formació de grups i batallons en una ciutat del Principat o en tot el seu territori. Aquest Decret ha de ser avalat pel Príncep en un termini de 48 hores des de la seva promulgació En el mateix termini el Senescalesc ha d'informar al President de la Generalitat dels motius de l'estat d'excepcio. La data d'entrada en vigor, amb caràcter general, serà la de la promulgació de l’estat d’excepció pel Senescalesc.


   Titol III: Dels drets dels components de l'exèrcit almogàver

   Article I: Tots els soldats, oficials i suboficials, mentre estiguin prestant servei dins un exèrcit actiu tenen el dret de rebre una compensació pels seus serveis equivalent al salari d'un dia a la mina, almenys. Aquesta contraprestació pot ser desglossada en soldada ( diners en efectiu) i manutenció ( menjar corresponent a 1 sac de dacsa+ 1 fogassa de pa al dia).

   Article II: Tots els oficials, suboficials i soldats tenen el dret d'utilitzar escut d'armes, d'acord amb els criteris que així especifiqui la Capella Heràldica del Principat

   Article III: Tots els almogàvers tenen dret a què se'ls reconegui públicament les gestes militars i a rebre del Príncep les condecoracions que així ho avalin.

   Títol IV: Dels Deures dels components de l'exèrcit almogàver i del codi de justícia militar.

   Article I: Estan subjectes sota aquest codi tots els integrants de l'exèrcit fins a la seva llicència.

   Article II: Aquest codi no pot en cap cas substituir les lleis civils pel que fa als delictes comuns i en cas de confrontació es supeditarà a les lleis civils. Tanmateix, un soldat mentre presta servei a l'exèrcit no pot ser jutjat per la justícia civil sota cap concepte

   Article III: Les denúncies per infraccions militars seran elevades al Consell Almogàver qui decidirà si correspon o no procedir. És competència del tribunal militar jutjar la denúncia.

   Article IV: El tribunal militar estarà format pel Consell Almogàver o, en tot cas, per oficials destinats a aquest efecte. En cap cas constarà de menys de tres membres.

   Article V: Una vegada iniciat el judici no durarà menys de cinc dies ni més de set llevat ajornament justificat. Les seves sentències es poden recórrer davant el Senescalesc.

   Article VI: Faltes:
   A: Lleus:
   - Manca de respecte a un company d'igual o menys càrrec.
   - Efectuar reclamacions per vies no apropiades.
   - Comportar-se de manera incorrecta amb civils.
   Càstig: reprimenda pública.

   B: Greus:
   - Reincidència de faltes lleus.
   - Utilitzar la condició d’Almogàver per lucrar-se personalment.
   - Animar a desobeir ordres en temps de pau.
   - Manca de respecte a un superior.
   - Desatendre o desobeir ordres sense causa justificada en temps de pau.
   - Conducta pública inadequada.
   Càstig: reprimenda pública i punt negatiu en el full de servei.

   C: Molt greus:
   - Reincidència de faltes greus.
   - Animar a desobeir ordres en temps de guerra, alerta o durant un estat d'excepció.
   - Desatendre o desobeir ordres sense causa justificada en temps de guerra, alerta o estat d'excepció.
   Càstig: Expulsió de l'exèrcit, llicenciat amb deshonor.

   D: Gravíssimes:
   - Col·laboració amb l'enemic en temps de guerra, alerta o estat d'excepció.
   - Fer públics documents oficials sense el consentiment del Consell Almogàver
   - Col·laborar o filtrar informacions de l'exèrcit a qualsevol civil, organisme, exèrcit o Estat.
   - Falta de respecte al Príncep i a les institucions catalanes
   Càstig: Enemic Permanent del Principat de Catalunya. Llicenciat sense honor.

   Article VII: Llicència: Si per qualsevol motiu algun oficial o soldat dels almogàvers no pogués complir el seu deure, haurà de demanar la seva llicència al seu immediat superior.
   La llicencia pot ser passatgera o indefinida. En cas de ser passatgera, s'haurà de buscar immediatament un substitut que ocupi el seu lloc abans d'abandonar l'exèrcit.

   Disposició derogatòria:

   Queden derogats qualsevol altre estatut anterior sobre l'exercit del Principat o qualsevol altra disposició de rang inferior que contradigui el present estatut


   Senescalesc del Principat

   Barcelona, 2 de gener de 1465   Sancionat per les Corts Catalanes el set de gener de l'any mil quatre-cents seixanta-cinc.

   ________________________________________
   FRP:
   * Nivell 3
   ** 100 PF   Estatuto del Ejército del Principat


   Prólogo

   Catalunya ya hace tiempo que ha recuperado sus instituciones, entre ellas la de mayor rango, el Príncipe. Es por este motivo que consideramos necesario adecuar el Estatuto del Ejército a nuestra constitución y regular adecuadamente todo lo que hace referencia a la organización interna del ejército, y que en ausencia de Príncipe se había atribuido de manera subsidiaria al President de la Generalitat.

   El presente Estatuto también aborda las funciones de cada cargo que no quedaban suficientemente claras en el anterior estatuto y se regulan los derechos de los soldados, que en el ejercicio de sus funciones prestan un servicio a todo el Principat.


   Título Preliminar

   El Ejército Almogàver es el Ejército Oficial del Principat de Catalunya. Actua bajo las órdenes del Príncipe como comandante supremo, y tiene como misión y razón de ser la defensa de la integridad de sus fronteras y la de sus instituciones y habitantes ante agresiones externas o internas.

   Todos los ciudadanos tienen el derecho a pertenecer a este ejército siempre que cumplan con los requisitos expresados en el presente Estatuto.


   Título I: De la organización.

   Para su funcionamiento, el Ejército Almogàver se organiza en diferentes cargos militares según lo descrito en el artículo II de este título.

   El mando supremo del ejército corresponde al Príncep de Catalunya al que todos los almogávares en particular deben lealtad y obediencia.

   Artículo I: Del Consell Almogàver
   El Consell Almogàver es el máximo órgano de decisión del ejército en todo lo referente a su organización. Está formado por el Príncep, el Senescalesc, los oficiales que así lo determine este estatuto, el capitán del Gobierno y el President de la Generalitat. Podrá incorporarse también el Condestable en aquellas sesiones que traten temas relativos al suministro de armas y material.

   El Consell Almogàver tiene como funciones garantizar la funcionalidad del ejército, establecer las bases para la colaboración con el Govern de la Generalitat, y aconsejar al Príncipe y al Presidente del Gobierno en aquellos temas militares que sean de su competencia.

   Artículo II: Cargos militares del Ejército:
   Se establecen 3 categorías para los cargos militares, oficial, suboficial y soldado, cada una de ellas con sus subcategorías:

   OFICIALES:
   - Senescalesc o Comandante General: Máximo oficial encargado del control y la organización del todo el ejército Almogàver y miembro del Consell Almogàver. Bajo sus órdenes están el resto de oficiales, suboficiales y soldados del Principat de Catalunya. Cargo elegido personalmente por el Príncep de Catalunya entre militares de su confianza.

   Sus funciones son las de comandar los ejércitos y las relaciones con el Govern de la Generalitat en temas militares.

   - Capitán General o Gran Capitost: Integrante del Consell Almogàver, mano derecha del Senescalesc, por tanto elegido personalmente por él. Los requisitos para acceder a este cargo son haber cursado estudios de la vía militar y haber prestado servicio en el ejército almogáver.

   Sus funciones son las de assistència al Senescalesc en todo aquello que éste le delegue.

   - Almirall: Integrante del Consell Almogàver con rango de general y máximo responsable de la Armada Catalana.És escogido por Senescalesc. Los requisitos para acceder a este cargo son ser universitario de la vía militar y de navegación. Puede ostentar o no la condición de Capitán de Barco. El Almirante se convertirá en el superior jerárquico inmediato de todos los Capitanes de Barco en caso de conflicto armado o amenaza grave en el Principat, durante los tiempos de Alerta o Guerra.

   Sus funciones son las de comandar y organizar la armada catalana, de acuerdo con el Senescalesc.

   - General o Capitost: Integrante del Consell Almogàver, escogido entre el Gran Capitost y el Senescalesc. Este cargo va ligado indefectiblemente a llevar el mando de un ejército activo almogáver.
   Sus funciones son las de comandar un ejército y asegurar el suministro y la soldada de sus soldados.

   - Gran Adalid: Integrante del Consell Almogàver y representante de los adalides en el mismo. Escogido por asamblea entre todos los adalides. Los requisitos para acceder a este cargo son ser universitario y tener nivel de combate máximo. Este cargo puede ser acumulado al de Capitost o Gran Capitost

   Sus funciones son las de coordinación de todos los adalides.

   - Adalid: Jefe de los almogávares de una ciudad. Cargo elegido por el Gran Capitost y el Senescalesc. Debe estar en disposición de crear un ejército.

   Sus funciones son las de reclutamiento e instrucción de los almogávares de su ciudad.

   SUBOFICIALES:
   - Almogaten: Mano derecha del Adalid, escogido por éste. Tendrá la función de ayudar al adalid en las tareas de control y organización de los cuerpos de armas y batallones.

   SOLDADOS:
   - Jefe de Batallón: Almogàver que se encarga de la organización y control de su batallón

   - Almogàver: Soldados que forman la unidad básica de élite del ejército, forman parte de un batallón. Los requisitos para acceder a este cargo son ser mayor de edad *, y poseer espada y escudo, además de un nivel de combate 1/2 **.

   - De remplazo o Raso: Grupo formado por todos aquellos voluntarios que no tengan los requisitos necesarios todavía para formar parte de los almogávares. Tendrán como funciones el entrenamiento militar específico y la ayuda en tareas no ejecutivas de defensa o ataque. En caso de Alerta se convertirán en el Somatent (milicia civil voluntaria).

   Artículo III: Requisitos para formar parte del Ejército:
   Para poder formar parte del Ejército Almogàver son necesarios los siguientes requisitos:

   - Ser catalán
   - Declaración judicial de ausencia de antecedentes graves; traición o alta traición.
   - Declaración jurada de no formar parte de ningún otro cuerpo militar.
   - Jura de lealtad y obediencia al Príncep y las instituciones del Principat


   Título II: De los tiempos del ejército y los estados

   Artículo I: Tiempo y estados
   Se establecen una serie de tiempo y estados para el ejército, cada uno con unas connotaciones concretas.

   a- Tiempo de paz: Es el tiempo transcurrido entre dos períodos de guerra, en este tiempo el ejército se encuentra en estado de paz.

   b- Tiempo de alerta: Se contemplan dos supuestos:
   - Tiempo que pasa desde la petición a las Cortes de la Declaración de Guerra por parte del Príncep hasta que las Cortes hagan pública su decisión.
   - Cuando así lo declare el Príncep por sospecha de amenaza de la seguridad del Principat, de motu propio o por petición del President de la Generalitat,
   El ejército se encuentra en estado de alerta

   c- Tiempo de guerra: tiempo transcurrido entre una declaración de guerra y la declaración de paz propuesta por el Príncep y autorizada por las Cortes.
   El ejército se encuentra en estado de guerra

   Artículo II: Estado de emergencia o Excepción.
   El Senescalesc, en caso de emergencia manifiesta puede declarar el estado de excepción e impedir la formación de grupos y batallones en una ciudad del Principat o en todo su territorio, este Decreto debe ser avalado por el Príncipe en un plazo de 48 horas desde su promulgación . En el mismo plazo deberá informar al Presidente de la Generalidad de los motivos del estado de excepción. La fecha de entrada en vigor, con carácter general, será la de la promulgación del estado de excepción hecha por el Senescalesc.


   Título III: De los derechos de los componentes del Ejército Almogáver

   Artículo I: Todos los soldados, oficiales y suboficiales, mientras estén prestando servicio en un ejército activo tienen el derecho de recibir una compensación por sus servicios equivalente al salario de un día en la mina, al menos. Esta contraprestación puede ser desglosada en soldada (dinero en efectivo) y manutención (comida correspondiente a 1 saco de maíz + 1 hogaza de pan al día).

   Artículo II
   : Todos los oficiales, suboficiales y soldados tienen el derecho de utilizar escudo de armas, de acuerdo con los criterios que así especifique la Capilla Heráldica del Principado

   Artículo III: Todos los almogávares tienen derecho a que se les reconozca públicamente las hazañas militares y recibir las condecoraciones que así considere el Estado Mayor.

   Título IV: De las obligaciones de los componentes del ejército almogàver y del Código de justicia militar.

   Artículo I: Están sujetos bajo este código todos los integrantes del ejército hasta su licencia.

   Artículo II: Este código no puede en ningún caso sustituir las leyes civiles respecto a los delitos comunes y en caso de confrontación se supeditará a las leyes civiles. Sin embargo, un soldado mientras presta servicio en el ejército no puede ser juzgado por la justicia civil bajo ningún concepto

   Artículo III: Las denuncias por infracciones militares serán elevadas al Consejo Almogàver quien decidirá si es o no procedente. Es competencia del tribunal militar juzgar la denuncia.

   Artículo IV: El tribunal militar estará formado por el Consejo Almogàver o, en todo caso, por oficiales destinados al efecto. En ningún caso constará de menos de tres miembros.

   Artículo V: Una vez iniciado el juicio no durará menos de cinco días ni más de siete salvo aplazamiento justificado. Sus sentencias

   Artículo VI: Faltas:

   A: Leves:
   - Falta de respeto a un compañero de igual o menos cargo.
   - Efectuar reclamaciones por vías no apropiadas.
   - Comportarse de manera incorrecta con civiles.

   Castigo: reprimenda pública.

   B: Graves:
   - Reincidencia de faltas leves.
   - Utilizar la condición de Almogàver para lucrarse personalmente.
   - Animar a desobedecer órdenes en tiempo de paz.
   - Falta de respeto a un superior.
   - Desatender o desobedecer órdenes sin causa justificada en tiempos de paz.
   - Conducta pública inadecuada.

   Castigo: reprimenda pública y punto negativo en la hoja de servicio.

   C: Muy graves:
   - Reincidencia de faltas graves.
   - Animar a desobedecer órdenes en tiempo de guerra, alerta o durante un estado de excepción.
   - Desatender o desobedecer órdenes sin causa justificada en tiempos de guerra, alerta o estado de excepción.

   Castigo: Expulsión del ejército, licenciado con deshonor.

   D: Gravísimas:
   - Colaboración con el enemigo en tiempo de guerra, alerta o estado de excepción.
   - Hacer públicos documentos oficiales sin el consentimiento del Consell Almogàver
   - Colaborar o filtrar informaciones del ejército a cualquier civil, organismo, ejército o Estado.
   - Falta de respeto al Príncep y a las instituciones catalanas

   Castigo: Enemigo Permanente del Principat de Catalunya. Licenciado sin honor.

   Artículo VII: Licencia: Si por cualquier motivo algún oficial o soldado de los almogávares no pudiera cumplir con su deber, deberá pedir su licencia a su inmediato superior.
   La licencia puede ser pasajera o indefinida. En caso de ser pasajera, se deberá buscar inmediatamente un sustituto que ocupe su lugar antes de abandonar el ejército.

   Disposición derogatoria:

   Quedan derogados cualquier otro estatuto anterior sobre el ejército del Principat o cualquier otra disposición de rango inferior que contradiga el presente estatuto


   Senescalesc del Principat

   Barcelona, 2 de enero de 1465   Sancionado por las Corts Catalanes el siete de enero del año mil cuatrocientos setenta y cinco.

   ________________________________________
   FRP:
   * Nivel 3
   ** 100 PF
  [/rp]

  Antic estatut derogat
  Spoiler:
  [rp]
  Estatut de l'Exèrcit del Principat de Catalunya


  Pròleg
  Catalunya ha entrat en una nova era, lluny ja de les lluites fraticides que l'havien assolat durant tant de temps. El nostre Principat necessita pasar pàgina i encarar la història amb harmonia i pau. L'exèrcit del Principat ha de ser-ne el garant i ha de ser volgut i estimat per tots els catalans.
  És per això que representants de l'Exèrcit Almogàver i de la Host del Consell del Principat ens hem reunit i hem decidit unir-nos en la defensa de la nostra terra. Aquest estatut es fruit d'aquesta voluntat i garantia de fraternitat i a partir d'ara serà l'únic que ens regirà.

  Titol Preliminar
  L'Exèrcit Almogàver és l'Exèrcit Oficial del Principat de Catalunya i com a tal, és l'encarregat d'exercir la defensa del Principat de Catalunya sota les ordres del Govern de la Generalitat i del Príncep de Catalunya (en cas que n'hi hagués), amb el suport de les Corts

  Tots els ciutadans tenen el dret a pertànyer a aquest exèrcit sempre que compleixin amb els requisits expressats en aquests Estatuts.

  Títol I: De l'organització.
  Per al seu funcionament, l'Exèrcit Almogàver s'organitzarà en diferents càrrecs militars i, al seu torn, en rangs militars, segons allò que descriu l'article I i II d'aquest títol, respectivament.

  El màxim organ de govern de l'Exèrcit Almogàver és el Consell Almogàver o Estat Major, format per alguns dels alts càrrecs militars i dels càrrecs polític-militars (Condestable, Capità i President). El Consell Almogàver té com a funcions garantir el funcionalisme de l'exèrcit i avaluar que els candidats per a entrar a l'exèrcit compleixin els requisits.

  Per poder formar part de l'Exèrcit serà imprescindible complir amb els requisits expressats en l'article III d'aquest títol.


  Article I: Càrrecs militars de l'Exèrcit:
  S'estableixen 3 categories per als càrrecs militars, oficial, suboficial i soldat, cadascuna d'elles amb les seves subcategories:

  OFICIALS:
  - Senescalesc o Comandant General: Màxim oficial encarregat del control i l'organització del tot l'exèrcit Almogàver i membre del Consell Almogàver. Sota les seves ordres estan la resta d'oficials, suboficials i soldats del Principat de Catalunya. Càrrec escollit pel president de la Generalitat. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser universitari de la via militar i tenir dues espases, dos escuts i nivell de combat màxim.
  La durada del càrrec serà de 6 meses amb possibilitat a una reelecció, per la qual cosa el mandat es limita a un màxim d'1 any. Un cop transcorregut la persona sortint no podrà tornar a presentar-se al càrrec fins al cap de 6 mesos, o fins que hagi transcorregut un mandat.

  El seu escut és quartejat en creu i integrat pels següents elements: - Primer quarter, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp. Segon sobre camp de plata, una creu de Sant Jordi, de gules. Tercer sobre camp d'atzur un fènix daurat. Quart, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp.

  - Capità General o Gran Capitost: Integrant del Consell Almogàver, mà dreta del Senescalesc, per tant escollit per ell, amb l'aprovació del Consell Almogàver. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser universitari de la via militar i tenir dos escuts, dues espases i nivell de combat màxim.
  El seu escut és quartejat en creu i integrat pels següents elements: - Primer quarter, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp. Segon sobre camp de plata, una creu de Sant Jordi, de gules. Tercer sobre camp d'atzur un fènix de plata. Quart, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp.

  - Almirall:Integrant del Consell Almogàver amb rang de general i màxim responsable de l'Armada Catalana.És escollit pel Senescalesc, amb l'aprovació del Consell Almogàver. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser universitari de la via militar i de navegació. Pot ostentar o no la condició de Capità de Vaixell. L'Almirall esdevindrà el superior jeràrquic immediat de tots els Capitans de Vaixell en cas de conflicte armat o amenaça greu al Principat, durant els Temps d'Alerta o Guerra, o quan s'estableixi el Tipus Guerra tal i com s'estableix a l'article II del Titol II d'aquest estatut.

  - General o Capitost: Integrant del Consell Almogàver, escollit entre el Gran Capitost i el Senescalesc. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser universitari i tenir dues espases, dos escuts i nivell de combat màxim.
  El seu escut és quartejat en creu i integrat pels següents elements: - Primer quarter, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp. Segon sobre camp de plata, una creu de Sant Jordi, de gules. Tercer sobre camp de plata un drac negre. Quart, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp.

  - Gran Adalil: Integrant del Consell Almogàver i representant dels Adalils en aquest. Escollit per assemblea entre tots els Adalils. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser universitari i tenir dues espases, dos escuts i nivell de combat màxim.
  El seu escut és quartejat en creu i integrat pels següents elements: - Primer quarter, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp. Segon sobre camp de plata, una creu de Sant Jordi, de gules. Tercer sobre camp de plata un castell. Quart, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp.

  - Adalil: Cap visible del seu exèrcit. Càrrec escollit pel Gran Capitost i el Senescalesc. Ha de tenir possibilitats de crear un exèrcit. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser universitari i tenir dues espases, dos escuts i nivell de combat màxim *****
  El seu escut és quartejat en creu i integrat pels següents elements: - Primer quarter, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp. Segon sobre camp de plata, una creu de Sant Jordi, de gules. Tercer l'escut de la ciutat del adalil. Quart, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp.


  SUBOFICIALS:
  - Almogaten: Mà dreta del Adalil, escollit per aquest. Tindrà la funció d'ajudar el adalil en les tasques de control i organització del seu exèrcit. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser artesà i posseir espasa, escut i nivell de combat alt ****
  El seu escut és quartejat en creu i integrat pels següents elements: - Primer quarter, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp. Segon sobre camp de plata, una creu de Sant Jordi, de gules. Tercer sobre camp d'atzur una espasa daurada. Quart, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp.

  SOLDATS:
  - Cap de Batalló: Almogàver que s'encarrega de l'organització i control del seu batalló, responsable de la creació dels grups ***. Ha de ser escollit per assemblea de tots els integrants del batalló o expressament pel seu adalil. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser artesà i posseir espasa, escut i nivell de combat mitjà.
  El seu escut és quartejat en creu i integrat pels següents elements: - Primer quarter, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp. Segon sobre camp de plata, una creu de Sant Jordi, de gules. Tercer sobre camp d'atzur una espasa platejada. Quart, en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp.

  - Almogàver: Soldats que formen la unitat bàsica d'elit de l'exèrcit, formen part d'un batalló. Els requisits per accedir a aquest càrrec són ser major d'edat *, i posseir espasa i escut, a més d'un nivell de combat 1/2 **.
  El seu escut és en camp d'or, quatre pals de gules iguals entre si i en els espais del camp.

  - De lleva o Ras: Grup format per tots aquells voluntaris que no tinguin els requisits necessaris encara per formar part dels almogàvers. Tindran com a funcions l'entrenament militar específic i l'ajuda en tasques no executives de defensa o atac. En cas d'Alerta es convertiran en el Somatent (milícia civil voluntària).


  Article II: Rangs militars.
  S'estableixen uns rangs militars mínims per poder accedir als càrrecs expressats en l'article I d'aquest títol:

  - Soldat ras: rang mínim per ser Almogàver.
  - Caporal
  - Sergent: rang mínim per ser cap de batalló.
  - General o Capitost: rang mínim per ser gran general o capitost en cap.
  - Tinent: rang mínim per ser almogatén.
  - Coronel: rang mínim per ser adalil.
  - Capità general: rang mínim per ser senescalesc


  Article III: Requisits per formar part de l'Exèrcit:
  Per poder formar part de l'Exèrcit Almogàver són necessaris una sèrie de requisits disposats en aquest article III:

  - Residència al Principat des d'almenys tres mesos abans del seu allistament.
  - Declaració judicial d'absència d'antecedents greus; Traïció o alta traïció.
  - Declaració jurada de no formar part de cap altre cos militar.
  - Jura de lleialtat i obediència al Govern electe i als seus superiors.
  - Haver-se allistat a la caserna.


  Títol II: Dels temps i els seus tipus.
  S'estableixen una sèrie de temps i tipus per a l'exèrcit, cada un amb unes connotacions concretes.

  Article I: TEMPS.
  - Temps de pau: És el temps transcorregut entre dos períodes de guerra, en aquest temps, l'estructura de l'exèrcit estarà en estat "clàssic "

  - Temps d'alerta: Temps que passa des de la petició a les Corts de la Declaració de Guerra per part del Príncep (o en la seva absència pel president de la Generalitat) fins que les Corts facin pública la seva decisió. Així mateix, es considerarà Temps d'Alerta aquell que cursi amb una activació per part del Príncep (o en la seva absència el president de la Generalitat) en cas de sospita d'amenaça de la seguretat del Principat. En aquest cas, la desactivació d'aquest serà automàtica a les dues setmanes en cas de no haver petició de Declaració de Guerra a les Corts. L'estructura de l'exèrcit estarà en estat "guerra "

  - Temps de guerra: temps transcorregut entre una declaració de guerra i la declaració de pau proposada pel Príncep (o en la seva absència, el president de la Generalitat), i autoritzada per les Corts. L'estructura de l'exèrcit estarà en estat "guerra ".

  Article II: TIPUS.
  - Tipus clàssic: Els comandaments civils i els militars estaran separats.

  - Tipus guerra: Tots les forces i cossos de seguretat queden sota el comandament del consell Almogàver. Les ordres les han de ratificar el Príncep i el President de la Generalitat. (El President de la Generalitat només en l’absència del Príncep).


  Article III: Excepció.
  - El Senescalesc, en cas d'emergència manifesta, i un cop escoltats el Consell Almogàver, pot declarar l'estat d'excepció i impedir la formació de grups i batallons en una ciutat del Principat o en tot el seu territori, aquest Decret ha de ser avalat pel Príncep o, si és absent, pel President en un termini de 48 hores des de la promulgació de l’estat feta pel Senescalesc. La data d'entrada en vigor, amb caràcter general, serà la de la promulgació de l’estat d’excepció pel Senescalesc.

  En cas que el Príncep, o en el seu cas, el President no avalés la decisió del Senescalesc, s'estudiaran els motius que han impulsat a aquest a prendre aital decisió i en cas necessari es prendran les mesures pertinents contra el Senescalesc. En qualsevol cas prevaldrà la decisió del President i / o del Príncep.

  En temps d'alerta o de guerra el prefecte de Mariscals es fa càrrec, a més de la mariscalía i la policia, de la milícia civil voluntària, el Somatent. Es posa, al seu torn, sota les ordres directes del Capità General o Gran Capitost.

  Títol III: Codi de justícia militar.
  Article I: Estan subjectes sota aquest codi tots els integrants de l'exèrcit fins a la seva llicència.

  Article II: Aquest codi no pot en cap cas substituir les lleis civils i en cas de confrontació es supeditarà a les lleis civils.

  Article III: Les denúncies per infraccions militars seran elevades al Consell Almogàver qui decidirà si correspon o no procedir-hi. És competència del tribunal militar jutjar la denúncia. Qualsevol ciutadà del Principat té dret a presentar denúncia contra els membres de l'exèrcit.

  Article IV: El tribunal estarà format pel Consell Almogàver o, en tot cas, per oficials destinats a aquest efecte. En cap cas constarà de menys de tres membres.

  Article V: Una vegada iniciat el judici no durarà menys de cinc dies ni més de set llevat ajornament justificat. Les seves sentències es poden recórrer davant el Senescalesc.

  Article VI: Faltes:

  A: Lleus:
  - Manca de respecte a un company d'igual o menys càrrec.
  - Efectuar reclamacions per vies no apropiades.
  - Comportarse de manera incorrecta amb civils.

  Càstig: reprimenda pública.

  B: Greus:
  - Reincidència de faltes lleus.
  - Utilitzar la condició d’Almogàver per lucrar-se personalment.
  - Animar a desobeir ordres en temps de pau.
  - Manca de respecte a un superior.
  - Desatendre o desobeir ordres sense causa justificada en temps de pau.
  - Conducta pública inadequada.

  Càstig: reprimenda pública i punt negatiu en el full de servei.

  C: Molt greus:
  - Reincidència de faltes greus.
  - Animar a desobeir ordres en temps de guerra o d'alerta.
  - Desatendre o desobeir ordres sense causa justificada en temps de guerra o d'alerta.

  Càstig: Expulsió de l'exèrcit, llicenciat amb deshonor.

  D: Gravíssimes:
  - Col•laboració amb l'enemic en temps de guerra o d'alerta.
  - Fer públics documents oficials sense el consentiment del Consell.
  - Col•laborar o filtrar informacions de l'exèrcit a qualsevol civil, organisme, exèrcit o Estat.

  Càstig: Enemic Permanent del Principat de Catalunya. Llicenciat sense honor.

  Article VII: Llicenciatura: Si per qualsevol motiu algun oficial o soldat dels almogàvers no pogués complir el seu deure, haurà de sol•licitar ser llicenciat al seu immediat superior.
  La llicenciatura pot ser passatgera o indefinida. En cas de ser passatgera, s'haurà de buscar immediatament un substitut que ocupi el seu lloc abans d'abandonar l'exèrcit.

  Disposició derogatòria:
  Per aquest estatut queden derogats Estatut de l'Exèrcit Almogàver del Principat de Catalunya de 20 de juliol de 1457 i l'Estatut de l'Exèrcit Host del Consell del Principat de Catalunya de 21 de gener de 1461


  Acordat i signat en representació dels dos exèrcits per:

  Lomu de Collsacabra i Lluçanès, Vescomte de Lluçà , Capità de l'Exèrcit Almogàver del Principat de Catalunya

  Velarde Prado de la Vega, Capità de la Host del Consell del Principat


  Barcelona, 5 de setembre de 1461

  Sancionat per les Corts Catalanes el 20 de setembre de 1461

  ________________________________________
  FRP:
  * Nivell 1
  ** 100 PF
  *** Grups IG
  **** 150 PF
  ***** 200 PF  Estatuto del Ejército del Principado de Cataluña


  Prólogo
  Cataluña ha entrado en una nueva era, lejos ya de las luchas fraticidas que la habían asolado durante tanto tiempo. Nuestro Principado necesita pasar página y encarar la historia con armonía y paz. El ejército del Principado debe ser el garante de esta paz y debe ser querido y amado por todos los catalanes.
  Es por ello que representantes del Ejército Almogàver y de la Host del Consejo del Principado nos hemos reunido y hemos decidido unirnos en la defensa de nuestra tierra. Este estatuto es fruto de esta voluntad y garantía de fraternidad, y a partir de ahora será el único que nos regirá.

  Título Preliminar
  El Ejército Almogàver es el Ejército Oficial del Principat de Catalunya y como tal, es el encargado de ejercer la defensa del Principat de Catalunya a las órdenes del Gobierno de la Generalitat y del Príncipe de Catalunya (en caso de que lo hubiera), con el apoyo de las Cortes.

  Todos los ciudadanos tienen el derecho a pertenecer a este ejército siempre que cumplan con los requisitos expresados en estos Estatutos.

  Título I: De la organización.
  Para su funcionamiento, el Ejército Almogàver organizará en diferentes cargos militares y, a su vez, en rangos militares, según lo descrito en el artículo I y II de este título, respectivamente.

  El máximo órgano de gobierno del Ejército Almogàver es el Consell Almogàver o Estat Major, formado por algunos de los altos cargos militares y de los cargos político-militares (Condestable, Capitán y Presidente). El Consejo Almogàver tiene como funciones garantizar el funcionalismo del ejército y evaluar que los candidatos a entrar en el ejército cumplan los requisitos.

  Para poder formar parte del Ejército será imprescindible cumplir con los requisitos expresadosen el artículo III del presente Título.

  Artículo I: Cargos militares del Ejército:
  Se establecen 3 categorías para los cargos militares, oficial, suboficial y soldado, cada una de ellas con sus subcategorías:

  OFICIALES:
  - Senescalesc o Comandante General: Máximo oficial encargado del control y la organización del todo el ejército Almogàver y miembro del Consejo Almogàver. Bajo sus órdenes están el resto de oficiales, suboficiales y soldados del Principat de Catalunya. Cargo elegido por el presidente de la Generalitat. Los requisitos para acceder a este cargo son ser universitario de la vía militar y tener dos espadas, dos escudos y nivel de combate máximo.
  La duración del cargo será de 6 meses con posibilidad de una reelección por el mismo perido, lo que limita el mandato a 1 año. Una vez transcurrido la persona saliente no podrá volver a presentarse al cargo hasta después de 6 meses, o hasta que haya transcurrido un mandato.

  Su escudo será cuarterado en cruz e integrado por los siguientes elementos: - Primer cuartel, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo. Segundo sobre campo de plata, una cruz de Sant Jordi, de gules. Tercero sobre campo de azur un fénix dorado. Cuarto, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo.

  - Capità General o Gran Capitost: Integrante del Consell Almogàver, mano derecha del Senescalesc, por tanto escogido por él,con la aprobación del Consell Almogàver. Los requisitos para acceder a este cargo son ser universitario de la vía militar y poseer dos escudos, dos espadas y nivel de combate máximo.
  Su escudo será cuarterado en cruz e integrado por los siguientes elementos: - Primer cuartel, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo. Segundo sobre campo de plata, una cruz de Sant Jordi, de gules. Tercero sobre campo de azur un fénix de plata. Cuarto, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo.

  - Almirall: Integrante del Consell Almogàver con rango de general y máximo responsable de la Armada Catalana.És escogido por Senescalesc, con la aprobación del Consell Almogàver. Los requisitos para acceder a este cargo son ser universitario de la vía militar y de navegación. Puede ostentar o no la condición de Capitán de Barco. L'Almirall se convertirá en el superior jerárquico inmediato de todos los Capitanes de Barco en caso de conflicto armado o amenaza grave en el Principado, durante los Tiempos de Alerta o Guerra, o cuando se establezca el Tipo Guerra tal y como se establece en el artículo II del Título II de este estatuto.

  - General o Capitost: Integrante del Consell Almogàver, escogido entre el Gran Capitost i el Senescalesc. Los requisitos para acceder a este cargo son ser universitario y poseer dos espadas, dos escudos y nivel de combate máximo.
  Su escudo será cuarterado en cruz e integrado por los siguientes elementos: - Primer cuartel, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo. Segundo sobre campo de plata, una cruz de Sant Jordi, de gules. Tercero sobre campo de plata un dragón negro. Cuarto, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo.

  - Gran Adalil: Integrante del Consell Almogàver y representante de los Adalils en este. Escogido por asamblea entre todos los Adalils. Los requisitos para acceder a este cargo son ser universitario y poseer dos espadas, dos escudos y nivel de combate máximo.
  Su escudo será cuarterado en cruz e integrado por los siguientes elementos: - Primer cuartel, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo. Segundo sobre campo de plata, una cruz de Sant Jordi, de gules. Tercero sobre campo de plata un castillo. Cuarto, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo.

  - Adalil: Cabeza visible de su ejército. Cargo escogido por el Gran Capitost y el Senescalesc. Debe tener posibilidades de crear un ejército. Los requisitos para acceder a este cargo son ser universitario y poseer dos espadas, dos escudos y nivel de combate máximo*****
  Su escudo será cuarterado en cruz e integrado por los siguientes elementos: - Primer cuartel, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo. Segundo sobre campo de plata, una cruz de Sant Jordi, de gules. Tercero el escudo de la ciudad del adalil. Cuarto, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo.

  SUBOFICIALES:
  - Almogaten: Mano derecha del Adalil, escogido por este. Tendrá la función de ayudar al adalil en las tareas de control y organización de su ejército. Los requisitos para acceder a este cargo son ser artesano y poseer espada, escudo y nivel de combate alto****
  Su escudo será cuarterado en cruz e integrado por los siguientes elementos: - Primer cuartel, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo. Segundo sobre campo de plata, una cruz de Sant Jordi, de gules. Tercero sobre campo de azur una espada dorada. Cuarto, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo.

  SOLDADOS:
  - Cap de Batalló: Almogàver que se encarga de la organización y control de su batallón, responsable de la creación de los grupos***. Tiene que ser escogido por asamblea de todos los integrantes del batalló o expresamente por su adalil. Los requisitos para acceder a este cargo son ser artesano y poseer espada, escudo y nivel de combate medio.
  Su escudo será cuarterado en cruz e integrado por los siguientes elementos: - Primer cuartel, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo. Segundo sobre campo de plata, una cruz de Sant Jordi, de gules. Tercero sobre campo de azur una espada plateada. Cuarto, en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo.

  - Almogàver: Soldados que forman la unidad básica de élite del ejército, forman parte de un batallón. Los requisitos para acceder a este cargo son ser mayor de edad*, y poseer espada y escudo, además de un nivel de combate medio**.
  Su escudo será en campo de oro, cuatro palos de gules iguales entre si y en los espacios del campo.

  - De lleva o Ras: Grupo formado por todos aquellos voluntarios que no tengan los requisitos necesarios todavía para formar parte de los almogàvers. Tendrán como funciones el entreno militar específico y la ayuda en tareas no ejecutivas de defensa o ataque. En caso de Alerta se convertirán en el Somatent (milicia civil voluntaria).

  Articulo II: Rangos militares.
  Se establecen uno rangos militares mínimos para poder acceder a los cargos expresados en el artículo I del presente título:

  - Soldat ras: rango mínimo para ser almogàver.
  - Caporal
  - Sergent: rango mínimo para ser cap de batalló.
  - General o Capitost: rango mínimo para ser gran general o capitost en cap.
  - Tinent: rango mínimo para ser almogatén.
  - Coronel: rango mínimo para ser adalil.
  - Capità general: rango mínimo para ser senescalesc

  Artículo III: Requisitos para Formar Parte del Ejército:
  Para poder formar parte del Ejército Almogàver son necesarios una serie de requisitos dispuestos en este Artículo III:

  - Residencia en el Principat desde al menos tres meses antes de su alistamiento.
  - Declaración judicial de ausencia de antecedentes graves; Traición o alta traición.
  - Declaración jurada de no formar parte de ningún otro cuerpo militar.
  - Jura de lealtad y obediencia al Gobierno electo y a sus superiores.
  - Alistarse en el cuartel.

  Título II: De los tiempos y sus tipos.
  Se establecen una serie de tiempos y tipos para el ejército, cada uno con unas connotaciones concretas.

  Articulo I: TIEMPOS.
  - Tiempo de paz: Es el tiempo transcurrido entre dos periodos de guerra, en este tiempo, la estructura del ejercito estará en estado *clásico*

  - Tiempo de alerta: Tiempo que pasa desde la petición a las Cortes de la Declaración de Guerra por parte del Príncipe (o en su ausencia por el President de la Generalitat) hasta que las Cortes hagan pública su decisión. Así mismo, se considerará Tiempo de Alerta aquel que curse con una activación por parte del Príncipe (o en su ausencia el President de la Generalitat) en caso de sospecha de amenaza de la seguridad del Principat. En este caso, la desactivación del mismo será automática a las dos semanas en caso de no haber petición de Declaración de Guerra a las Cortes. La estructura del ejercito estará en estado "guerra"

  - Tiempo de guerra: Tiempo transcurrido entre una declaración de guerra y la declaración de paz propuesta por el Príncipe (o en su ausencia, el President de la Generalitat), y autorizada por las Cortes. La estructura del ejercito estará en estado "guerra".

  Artículo II: TIPOS.
  - Tipo clásico: Los mandos civiles y los militares estarán separados.

  - Tipo guerra: Todos las fuerzas y cuerpos de seguridad quedan bajo el mando del consell almogàver. Las órdenes deberán ser ratificadas por el Príncipe y President de la Generealitat. (El President de la Generalitat solamente en ausencia de Príncipe).

  Articulo III: Excepción.
  - El Senescalesc, en caso de emergencia manifiesta, y tras consultar con el Consell Almogàver, puede declarar el estado de excepción e impedir la formación de grupos y batallones en una ciudad del Principat o en todo su territorio, este Decreto debe ser avalado por el Príncipe o, en su ausencia, por el President en un plazo de 48 horas a la promulgación por parte del Senescalesc, la fecha de entrada en vigor a todos los efectos será la de promulgación por parte del Senescalesc.

  En caso que el Príncipe, o en su defecto, el President no avalase la decisión del Senescalesc, se estudiarán los motivos que impulsaron a este a tomar la decisión y en caso necesario se tomaran las medidas pertinentes contra este. En cualquier caso prevalecerá la decisión del President y/o Príncipe.

  En tiempo de alerta o guerra el Prefecto de Mariscales se hace cargo, además de la mariscalía y la policía, de la milicia civil voluntaria, el Somatent. Se pone, a su vez, bajo órdenes directas del Capità General o Gran Capitost.

  Título III: Código de justicia militar.
  Articulo I: Están sujetos a este código todos los integrantes del ejército hasta su licencia.

  Artículo II: Este código no puede en ningún caso sustituir las leyes civiles y en caso de confrontación se supeditará a las leyes civiles.

  Artículo III: Las denuncias por infracciones militares serán elevadas al Consell Almogàver quien decidirá si corresponde o no proceder con ellas. Será competencia del Tribunal Militar juzgar la denuncia. Cualquier ciudadano del Principat tiene derecho a presentar denuncia contra los miembros del ejército.

  Artículo IV: El tribunal estará formado por el Consell Almogàver o, en su defecto, oficiales destinados a tal efecto. En ningún caso constará de menos de tres miembros.

  Artículo V: Una vez iniciado el juicio no durará menos de cinco días ni más de siete salvo aplazamiento justificado. Sus sentencias serán apelables al Senescalesc.

  Artículo VI:Faltas:
  A: Leves:
  - Falta de respeto a un compañero de igual o menos cargo.
  - Efectuar reclamaciones por vías no apropiadas.
  - Comportarse de modo incorrecto con civiles.

  Castigo: reprimenda pública.

  B: Graves:
  - Reincidencia en faltas leves.
  - Usar la condición de almogàver para lucrarse personalmente.
  - Animar a desobedecer órdenes en tiempo de paz.
  - Falta de respeto a un superior.
  - Desatender o desobedecer ordenes sin causa justificada en tiempo de paz.
  - Conducta pública inadecuada.

  Castigo: reprimenda pública y punto negativo en la hoja de servicio.

  C: Muy graves:
  - Reincidencia en faltas graves.
  - Animar a desobedecer órdenes en tiempo de guerra o de alerta.
  - Desatender o desobedecer ordenes sin causa justificada en tiempo de guerra o de alerta.

  Castigo: Expulsión del ejercito, licenciado con deshonor.

  D: Gravísimas:
  - Colaboración con el enemigo en tiempo de guerra o de alerta.
  - Hacer públicos documentos oficiales sin el consentimiento del Consell.
  - Colaborar o filtrar informaciones del ejército a cualquier civil, organismo, ejército o Estado.

  Castigo: Enemigo Permanente del Principat de Catalunya. Licenciado sin honor.

  Artículo VII: Licenciatura: Si por cualquier motivo algún oficial o soldado de los almogàvers no pudiera cumplir con su deber, deberá solicitar ser licenciado a su inmediato superior.
  La licenciatura puede ser pasajera o indefinida. En caso de ser pasajera, se deberá buscar inmediatamente un sustituto que ocupe su lugar antes de abandonar el ejército.


  Disposición derogatoria:
  Mediante este estatuto quedan derogados el Estatuto del Ejército Almogàver del Principado de Catalunya de 20 de julio de 1457 y el Estatuto del Ejército Host del Consejo del Principado de Catalunya de 21 de enero de 1461

  Acordado y firmado en representación de los dos ejércitos por:

  Lomu de Collsacabra i Lluçanès, Vescomte de Lluçà , Capità de l'Exèrcit Almogàver del Principat de Catalunya

  Velarde Prado de la Vega, Capitan de la Host del Consell del Principat


  Barcelona, 5 de septiembre de 1461

  Sancionado por les Corts Catalanes el 20 de septiembre de 1461

  ________________________________________
  FRP:
  * Nivel 1
  ** 100 PF
  *** Grupos IG
  **** 150 PF
  ***** 200 PF

  tauler d'anuncis/tablón de anuncios
  [/rp]

   Data i hora actual: Dj 21 Jun 2018, 06:38