Estatut de la ciutadania

  Comparteixi
  avatar
  Violant

  Nombre de missatges : 1594
  Ciutat / CiudadPuigcerdà Principat de Catalunya

  Fecha de inscripción : 06/04/2013

  Estatut de la ciutadania

  Missatge  Violant el Dg 08 Gen 2017, 18:47

  Violant escrigué:

  Estatut de la Ciutadania del Principat de Catalunya

  Préambulo
  Segons estableix l'Article V de la Constitució del Principat de Catalunya,
  aquest Estatut regula els drets i els deures de l'estament de la Ciutadania, tant la catalana com l'estrangera, i és per això que el Principat es dota del present Estatut. Els privilegis i obligacions dels estaments dels Nobles i els Clergues s'estableixen a l'Estatut dels Nobles i al Concordat, respectivament, i per tant no els serà d'aplicació el present.

  Títol 1 - Ciutadania catalana, ciutadania estrangera i doble ciutadania

  Article I
  a) Serà considerat com ciutadà català a efectes de la legislació vigent
  tota persona que compleixi totes i cadascuna de les següents condicions: (1) haver nascut al Principat de Catalunya o ser capaç de demostrar la seva residència a una ciutat catalana durant, almenys , els últims tres mesos, (2) que no hagi renunciat expressament a tal ciutadania, o ostenti una altra ciutadania excepte en els casos indicats en l'Article III, (3) que no tingui vigent una sentència penal de destarrament segons l'establert al Títol V del Codi Penal, i (4) que no formi part de cap dels altres dos Estaments.
  b) Serà considerat com ciutadà estranger a efectes de la legislació vigent tota aquella persona que, sense formar part de cap dels altres dos Estaments, incompleixi alguna de les tres primeres condicions de l'apartat a) del present Article.

  Article II
  a) Obtindran de manera automàtica la ciutadania catalana totes aquelles persones que ostentin la ciutadania estrangera en el moment de la sanció del present Estatut i que posteriorment compleixin la primera de les condicions de l'article I.
  b) Perdran de manera automàtica la ciutadania catalana totes aquelles persones que, posteriorment a la sanció del present Estatut, renunciïn expressament a tal ciutadania o siguin sentenciades a desterrament segons l'establert en el Títol V del Codi Penal.

  Article III
  a) Serà considerat ciutadà català a efectes de la legislació vigent tota aquella persona que, àdhuc ostentant altra ciutadania i sent resident en els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, demani explícitament acollir-se al present Article, i no pugui formar part d'algun dels altres dos Estaments. La petició haurà de ser aprovada pel president de la Generalitat, i motivada per mèrits civils, militars o culturals en favor del Principat de Catalunya.

  b) Serà considerat ciutadà català a l'efecte de la legislació vigent tota aquella persona que, encara que ostenti una altra ciutadania i/o amb residència fora del Principat de Catalunya, hi hagi nascut o residit almenys durnat un any, sempre que no hagi renunciat expressament a la ciutadania catalana o no tingui vigent una sentència penal de desterrament segons l'establert en el Títol V del Codi Penal, i no pugui formar part de cap dels altres dos Estaments. La petició haurà de ser aprovada pel president de la Generalitat, i motivada per mèrits civils, militars o culturals en favor del Principat de Catalunya.

  Títol 2 - Drets

  Article IV
  Els membres de l'Estament de la Ciutadania ostenten els següents drets:

  a) A optar a un lloc de treball civil a qualsevol ciutat del Principat de Catalunya, sempre que això no comporti un incompliment del dictaminat
  per un organisme superior.

  b) A contactar amb les Institucions del Principat de Catalunya per les vies de comunicació que aquestes estipulin.
  c) A un judici just en el qual les parts siguin escoltades i la sentència de les quals s'adeqüi a les normes jurídiques imprescriptibles.
  d) A presentar recurs contra una sentència dictada pel jutge del Principat de Catalunya al Tribunal d'Apel•lació de Catalunya.
  e) A rebre formació acadèmica en la Universitat de Barcelona Ramon Llull,
  i a postular-se per a impartir classes en la Universitat.
  f) A la llibertat de culte, segons l'establert en l'Article IV de la Constitució.

  Article V .
  A més dels drets estipulats en l'Article anterior, tota aquella persona que tingui ciutadania catalana ostenta els següents drets addicionals:

  a) A viatjar lliurement pel Principat de Catalunya, sempre observant els decrets vigents a cada moment referents a la circulació de persones en
  estats d'excepció.
  b) A expressar la seva opinió lliurement en places i tavernes, limitat per l'estipulat als Articles XXIIa, XXVIa i XXVIIa-d del Codi Penal.
  c) A recórrer a l'ajuda del Col•legi d'Advocats de Catalunya.
  d) A presentar-se per a exercir qualsevol càrrec electe o funcionariat, sempre que compleixi els requisits que constin en la convocatòria i/o en l'estatut de la Institució corresponent, i d'acord amb el vigent a la Llei d'Incompatibilitats.
  e) A formar part de l'Exèrcit Almogàver del Principat de Catalunya, sempre que compleixi amb els requisits expressats a el seu Estatut.

  Títol 3 - Deures

  Article VI
  Els membres de l'Estament de la Ciutadania ostenten els següents deures:
  a) De denunciar l'incompliment de la llei per part d'un ciutadà, institució o càrrec públic; i d'aportar les proves d'un delicte, si són requerides pel Jutge, el Fiscal o un Tinent de Policia, en una de les llengües permeses en el Principat de Catalunya, d'acord amb l'Article V del Codi Penal.
  b) De comparèixer davant el Jutge del Principat en els judicis oberts en la seva contra.
  c) De conèixer la llei, d'acord amb l'Article IV del Codi Penal.
  d) De sotmetre's a les decisions del Govern de la Generalitat i els Ajuntaments, i a les resolucions judicials, d'acord amb l'Article XXVI del Codi Penal.
  e) De comunicar al consell tota informació cabdal per a la seguretat del Principat, d'acord amb l'Article XXVII del Codi Penal.
  f) De satisfer els impostos emesos pel govern i els Ajuntaments.
  g) De guardar el degut respecte als seus veïns i institucions.

  Article VII
  A més dels drets estipulats en l'Article anterior, tota aquella persona que tingui ciutadania catalana ostenta els següents deures addicionals:

  a)De defensar amb les armes al seu poble i/o al Principat en cas d'amenaça o rebel•lia, quan sigui requerit per l'autoritat competent d'acord a les lleis vigents.

  Disposició addicional
  1.Els Ambaixadors de Catalunya mantindran la ciutadania catalana.
  2.Els Ambaixadors estrangers residents a Catalunya podran gaudir dels drets
  inherents a la ciutadania catalana sempre que els acords internacionals així ho especifiquin.

  Disposició transitòria Única.

  Les persones pertanyents a l'Estament de la Noblesa es trobaran subjectes als drets i deures del present Estatut, sense menystenir els privilegis que ja
  ostentin i dels deures addicionals que ja tinguin assignats, fins a la redacció de l'Estatut dels Nobles.

  Firmat a Barcelona, a 31 de gener de 1458.

  RosieF Muntaner
  Presidenta de la Generalitat de Catalunya.


  Estatuto de la Ciudadanía del Principat de Catalunya.

  Préambulo

  Según establece el Artículo V de la Constitución del Principat de Catalunya,
  este Estatuto debe de establecer los derechos y los deberes del estamento de la Ciudadanía, tanto la catalana como la extranjera, y es por ello que el Principado se dota del presente Estatuto. Los privilegios y obligaciones de los estamentos de los Nobles y los Clérigos se hayan establecidos en el Estatuto de los Nobles y en el Concordato, respectivamente, y por tanto no les será de aplicación el presente.


  Título 1 - Ciudadanía catalana, ciudadanía extranjera y doble ciudadanía

  Artículo I

  a)Será considerado como ciudadano catalán a efectos de la legislación
  vigente toda aquella persona que cumpla todas y cada una de las siguientes condiciones: (1) haber nacido en el Principat de Catalunya o
  ser capaz de demostrar su residencia en una ciudad catalana durante, al
  menos, los últimos tres meses, (2) que no haya renunciado expresamente
  a tal ciudadanía, u ostente otra ciudadanía excepto en los casos
  indicados en el Artículo III, (3) que no tenga vigente una sentencia
  penal de destierro según lo establecido en el Título V del Código
  Penal, y (4) que no forme parte de alguno de los otros dos Estamentos.

  b) Será considerado como ciudadano extranjero a efectos de la legislación
  vigente toda aquella persona que, sin formar parte de alguno de los otros dos Estamentos, incumpla alguna de los tres primeras condiciones del apartado a del presente Artículo.


  Artículo II

  a) Obtendrán de manera automática la ciudadanía catalana todas aquellas
  personas que ostenten la ciudadanía extranjera en el momento de la sanción del presente Estatuto y que posteriormente cumplan la primera
  de las condiciones del artículo I.

  b) Perderán de manera automática la ciudadanía catalana todas aquellas personas que, posteriormente a la sanción del presente Estatuto, renuncien expresamente a tal ciudadanía o sean sentenciadas a destierro según lo
  establecido en el Título V del Código Penal.


  Artículo III

  a) Será considerado ciudadano catalán a efectos de la legislación vigente toda aquella persona que, aun ostentando otra ciudadanía y siendo residente en los territorios de la antigua Corona de Aragón, pida explícitamente acogerse al presente Artículo, y no pueda formar parte de alguno de los otros dos Estamentos. La petición deberá ser aprobada por el Presidente de la Generalitat, y motivada por méritos civiles, militares o culturales en favor del Principat de Catalunya.

  b) Será considerado ciudadano catalán a efectos de la legislación vigente toda aquella persona que, aun ostentando otra ciudadanía y/o con residencia fuera del Principat de Catalunya, haya nacido o residido en él durante al menos un año, siempre y cuando no haya renunciado expresamente a la ciudadanía catalana o no tenga vigente una sentencia penal de destierro según lo establecido en el Título V del Código Penal, y no pueda formar parte de alguno de los otros dos Estamentos. La petición deberá ser aprobada por el Presidente de la Generalitat, y motivada por méritos civiles, militares o culturales en favor del Principat de Catalunya.


  Título 2 - Derechos

  Artículo IV

  Los miembros del Estamento de la Ciudadanía ostentan los siguientes derechos:

  a)A optar a un puesto de trabajo civil en cualquier ciudad del Principat de Catalunya, siempre y cuando ello no comporte un incumplimiento de lo
  dictaminado por un organismo superior.
  b) A contactar con las Instituciones del Principat de Catalunya por las vías de comunicación que éstas estipulen.
  c) A un juicio justo en el que las partes sean escuchadas y cuya sentencia se adecúe a las normas jurídicas imprescriptibles.
  d) A presentar recurso contra una sentencia dictada por el Juez del
  Principat de Catalunya al Tribunal de Apelación de Catalunya.
  e) A recibir formación académica en la Universitat de Barcelona Ramon Llull,
  y a postularse para impartir clases en la Universitat.
  f) A la libertad de culto, según lo establecido en el Artículo IV de la Constitución.


  Artículo V

  Además de los derechos estipulados en el Artículo anterior, toda aquella
  persona que tenga ciudadanía catalana ostenta los siguientes derechos
  adicionales:

  a) A viajar libremente por el Principat de Catalunya, siempre observando los decretos vigentes en cada momento referentes a la circulación de personas en estados de excepción.
  b) A expresar su opinión libremente en plazas y tabernas, limitado por lo
  estipulado en los Artículos XXIIa, XXVIa y XXVIIa-d del Código Penal.
  c) A recurrir a la ayuda del Colegio de Abogados de Catalunya.
  d) A presentarse para ejercer cualquier cargo electo o funcionariado, siempre y cuando cumpla los requisitos que consten en la convocatoria
  y/o en el estatuto de la Institución correspondiente, y de acuerdo con
  lo vigente en la Ley de Incompatibilidades.
  e) A formar parte del Ejército Almogàver del Principat de Catalunya, siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en su Estatuto.


  Título 3 - Deberes

  Artículo VI

  Los miembros del Estamento de la Ciudadanía ostentan los siguientes deberes:

  a)De denunciar el incumplimiento de la ley por parte de un ciudadano, institución o cargo público; y de aportar las pruebas de un delito, si
  le son requeridas por el Juez, el Fiscal o un Teniente de Policía, en
  una de las lenguas permitidas en el Principat de Catalunya, de acuerdo
  con el Artículo V del Código Penal.
  b) De comparecer ante el Juez del Principat en los juicios abiertos en su contra.
  c) De conocer la ley, de acuerdo con el Artículo IV del Código Penal.
  d) De someterse a las decisiones del Gobierno de la Generalitat y los
  Ayuntamientos, y a las resoluciones judiciales, de acuerdo con el
  Artículo XXVI del Código Penal.
  e) De comunicar al consejo toda información capital para la seguridad del Principat, de acuerdo con el Artículo XXVII del Código Penal.
  f) De satisfacer los impuestos emitidos por el Gobierno y los Ayuntamientos.
  g) De guardar el debido respeto a sus vecinos e instituciones.


  Artículo VII

  Además de los derechos estipulados en el Artículo anterior, toda aquella
  persona que tenga ciudadanía catalana ostenta los siguientes deberes
  adicionales:

  a) De defender con las armas a su pueblo y/o al Principat en caso de amenaza o rebeldía, cuando sea requerido por la autoridad competente de acuerdo a las leyes vigentes.


  Disposición adicional

  1. Los Embajadores de Catalunya mantendrán la ciudadanía catalana.
  2. Los Embajadores extranjeros residentes en Catalunya podrán disfrutar de
  los derechos inherentes a la ciudadanía catalana siempre que los acuerdos internacionales así lo especifiquen.

  Disposición transitoria Única.
  Las personas pertenecientes al Estamento de los Nobles se hallarán sujetos a los derechos y deberes del presente Estatuto, sin menoscabo de los privilegios que ya ostenten y de los deberes adicionales que ya tengan asignados, hasta la redacción del Estatuto de los Nobles.

  Firmado en Barcelona, a 31 de enero de 1458.

  RosieF Muntaner
  Presidenta de la Generalitat de Catalunya.
  tauler oficial/tablon oficial

   Data i hora actual: Dj 21 Jun 2018, 06:40