Estatut de Les Corts

  Comparteixi
  avatar
  Violant

  Nombre de missatges : 1594
  Ciutat / CiudadPuigcerdà Principat de Catalunya

  Fecha de inscripción : 06/04/2013

  Estatut de Les Corts

  Missatge  Violant el Dg 08 Gen 2017, 18:49

  Violant escrigué:[rp]

  Estatut de les Corts del Principat de Catalunya


  Títol I. Sobre Les Corts de Catalunya

  Article 1- Definició i funcionament
  Les Corts Catalanes és la institució del Principat de Catalunya que ostenta la màxima autoritat del poder legislatiu , amb capacitat de regular el seu funcionament i renovació per si mateixa mitjançant el seu propi estatut .

  Article 2 . Funcions de les Corts
  D'acord amb les competències que li atorguen la Constitució del Principat de Catalunya, les Corts tenen les següents funcions
  a ) L'autorització de la guerra i de la pau , a petició del Princip , o del President de la Generalitat, si el Príncep encara no ha estat nomenat o substituït per les Corts .
  b ) La sanció dels tractats d'amistat i cooperació exterior , a petició del Govern de la Generalitat .
  c ) El control d'una llista de ciutadans que hagi fet mèrits suficients com per poder ser-los atorgat un títol de noblesa .
  d) La sanció o no de les lleis aprovades pel Govern de la Generalitat o pel Príncep de Catalunya .
  e) La sanció o no dels Estatuts de les institucions en el marc de les seves competències .
  f ) L'organització de les festivitats oficials del Principat.
  g ) Les relacions amb l'Església .
  h ) El nomenament , o la destitució del Príncep de Catalunya , o de la seva substitució per un regent en cas d'indisposició.
  i) Totes aquelles que li siguin encomanades per llei

  Article 3- Composició de les Corts
  a) Les Corts Catalanes es defineixen com un organisme sindicat compost pels següents braços , els representants dels quals comptaran amb veu i vot
  - Braç de la Noblesa : 2 síndics
  - Braç del Poble 1 síndic per cadascuna de les ciutats del Principat de Catalunya
  b ) També forma part de les Corts El president del Principat de Catalunya amb dret a veu però no a vot .

  Títol II - Sobre els síndics .

  Article 4 - Definició de síndic
  a ) Es denomina Síndic a cadascun dels representants designats legalment pels Braços que componen les Corts Catalanes .
  b ) Els síndics mantenen aquest status dins del període de durada de la seva gestió , independentment de si hi ha oberta o no una sessió .
  c) Els síndics , durant les sessions de les Corts , tenen veu i vot . Les seves opinions i vots tindran el mateix valor durant les sessions , indiferentment del Braç que representen.

  Article 5 - Condicions per ser Síndic
  Les condicions generals que han de complir els candidats a síndic són :
  - Ser camperol , tenir un ofici o ser estudiant universitari . ( Nivell 1 mínim )
  - Ser ciutadà de la ciutat on es presenti i haver residit dins del territori del Principat durant els últims 3 mesos anteriors a la seva candidatura .
  - No estar al servei d'altres països : exèrcit , diplomàcia , govern , corts ...
  - No haver estat condemnat per traïció o alta traïció en els últims tres mesos .
  - No estar nomenat com a síndic de un altre braç .
  - No estar subjecte a incompatibilitat de càrrecs d'acord amb la vigent llei d'incompatibilitats , o bé renunciar al càrrec incompatible en el moment del seu nomenament com a síndic .

  Article 6 - Elecció dels síndics
  a) Els síndics del Braç del Poble s'escolliran d'acord amb el procediment que s'estableix en aquest Estatut
  a) Els síndics del Braç de la Noblesa , seran escollits mitjançant el procediment que ells mateixos designin .

  Article 7 - Pèrdua de la condició de síndic
  a ) La condició de síndic es pot perdre per renúncia , retir o reprovació .
  b ) La renúncia pot ser voluntària , per qualsevol raó personal . El síndic que renunciï ha de comunicar mitjançant escrit públic al president de les Corts , qui ho farà públic i obrirà nova convocatòria per a aquella ciutat d'acord amb el procediment general dins dels dos dies següents a la renúncia .
  c ) La renúncia també pot ser deguda a la incorporació del síndic a un càrrec incompatible amb el fet de continuar exercint com a tal . El síndic ha de comunicar-ho mitjançant escrit públic al president de les Corts perquè aquest pugui obrir nova convocatòria d'acord amb el procediment general per a aquella ciutat però pot continuar exercint de síndic fins que hagi acabat la sessió que estigués en marxa , si n'hi hagués una de començada. Si no hi hagués cap sessió iniciada la seva renúncia serà efectiva en el moment de presentar l'escrit .
  d) En cas de retir temporal , sempre que hi hagués una sessió començada o temes per debatre , el president de les Corts farà públic un comunicat en què s'instarà al síndic en qüestió a reincorporarse a les seves obligacions en el termini de 3 dies , passats els quals sense resposta del síndic , el president obrirà nova convocatòria per substituir al síndic retirat .
  És obligació de tot síndic advertir al president de les Corts dels períodes de retir obligat perquè aquest pugui valorar si pot continuar o no al seu càrrec en funció dels temes pendents i el temps de recés .
  e) La reprovació és la pèrdua de condició de síndic per inactivitat en les sessions , o faltes de respecte als altres síndics . Perquè un síndic sigui reprovat , el president de les Corts , de motu propri, o a petició d'un altre síndic , obrirà una sessió específica , que pot ser concurrent en el temps amb qualsevol altra sessió , on exposarà els motius de reprovació i es donarà veu , però no vo,t al síndic en qüestió . Es considerarà reprovat el síndic per la majoria de vots .
  Un síndic es considera inactiu quan porti dues sessions , que no han de ser consecutives , sense cap intervenció .

  Article 8 - Procediment d'elecció i nomenament dels síndics del braç del Poble
  a) Els síndics del Poble seran escolllits per votació popular a mà alçada pels habitants de cada ciutat . Les condicions per poder exercir el dret a vot són :
  - Ser resident de la ciutat i major d'edat ( nivell 1 mínim )
  - No estar al servei d'altres països : exèrcit , diplomàcia , govern , corts ...
  b ) Les eleccions a síndic s'obriran el quinzè dia dels mesos de gener, abril , juliol i octubre de cada any.
  c ) La persona encarregada de començar el procediment d'elecció dels síndics serà el president de les Corts sortint mitjançant el corresponent anunci al tauler de les Corts . En l'anunci han d'especificar les condicions , i terminis que s'han de respectar i el dia i l'hora en què es donarà per finalitzat cada termini
  d) Els alcaldes de cada ciutat difondran l'anunci del president de les Corts entre els seus ciutadans i habilitaran un lloc en la plaça pública de la seva ciutat perquè els candidats puguin presentar-se. Així mateix supervisaran que els candidats i votants compleixin els requisits pertinents i comunicaran de manera oficial al tauler de comunicats de les Corts el candidat escollit, dins dels terminis corresponents .
  e) En el supòsit d'inactivitat de l'alcalde s'habilita al síndic sortint de la ciutat perquè prengui el seu lloc fins al final del procés , inclòs el nomenament del nou síndic . I en cas que cap dels dos complís amb la seva comesa , qualsevol habitant de la ciutat pot dirigir públicament al president de les Corts i demanar-li que ho assumeixi . Arribats a aquest punt , l'elecció de síndic d'aquella ciutat queda en mans del president de les Corts .
  Es considera que un alcalde o un síndic estan inactius quan han transcorregut dos dies des del moment en què havien d' impulsar qualsevol de les fases del procediment i no ho han fet .
  f ) Les fases consecutives del procediment d'elecció i nomenament i el terminis de cadascuna d'elles són els següents :
  - Fase de presentació de candidats : dos dies per a la presentació de candidats ( 48 hores )
  - Fase d'elecció : dos dies de votació ( 48 hores ) . Si hi ha un sol candidat que es presenti aquesta fase no és necessària.
  - Fase nomenament i publicació oficial: el dia següent de la finalització de la fase d'elecció o presentació si la primera no és pertinent .

  Títol III -Sobre el president de les Corts

  Article 9 - Elecció del president de les Corts
  a ) A l'inici de cada període de sessions , els síndics entrants hauran d'elegir un president de les Corts d'entre tots els síndics .
  b ) Per assegurar que hi ha un quòrum suficient no es podrà obrir la sessió d'elecció de president de les Corts fins transcorreguts dos dies des de l'inici del període (els dies 22 dels mesos de gener , abril, juliol , i octubre ) . Qualsevol síndic pot iniciar la sessió .
  c ) L'elecció es farà a mà alçada i per majoria simple , entre els candidats que es presenten, en una sessió que no pot durar més de 4 dies , 2 per a la presentació de candidats i dos per la votació entre els presents .

  Article 10 - Funcions del president de les Corts
  a ) De representació : És la persona que representa les Corts en qualsevol acte públic i davant de qualsevol altra institució del Principat o de fora d'ell .
  b ) D' impulsió i documentació de les sessions : És la persona encarregada d'impulsar les diferents etapes de les sessions , supervisar , obrir votacions i redactar i publicar les actes de les sessions així com publicar als llocs oficials les lleis , tractats , estatuts i altres documents que s'aprovin per les Corts .
  c ) D'arxiu de la documentació : És la persona encarregada de mantenir al dia l'arxiu de les Corts .
  d) De Presidència : És la persona que presideix el Ple de les Corts

  Article 11: Reprovació del president de les Corts
  a ) Si un president de les Corts fes desistiment de les seves funcions i per causa de la seva inactivitat no s'obrissin les sessions , o bé es saltés el procediment establert en aquest Estatut , el ple de les Corts podria reprovarlo i triar un nou president.
  b ) Per poder reprovar un President de les Corts , qualsevol síndic pot convocar el ple en sessió específica per a tal fi, que pot ser concurrent en el temps amb qualsevol altra sessió , on exposarà els motius de reprovació i es donarà veu , però no vot, al president en qüestió . Es considera reprovat aquest per majoria simple .
  c ) La pèrdua de la condició de president no comporta automàticament la pèrdua de condició de síndic , que haurà de tractar de manera diferenciada en una altra sessió .

  Títol IV - Del Ple de les Corts

  Article 12 . Composició del Ple
  Componen el ple de les Corts tots els síndics dels dos braços reunits en sessió .

  Article 13 - Funcions i acords del Ple
  a) Són funcions del ple les que es contemplen en l'article 2 del present Estatut .
  b ) Per prendre un acord vàlid el Ple s'ha de trobar reunit en sessió .
  c) Els acords del ple seran sempre per majoria simple, excepte en aquells casos que per llei es reservin altres majories qualificades .
  c ) El Ple el presideix el president de les Corts

  Títol V - Sobre les sessions de les Corts Catalanes

  Article 14 - Períodes de sessions
  A efectes de l'activitat de les Corts , l'any es divideix en 4 períodes de sessions , de tres mesos de durada cadascun .
  - Del 20 de gener al 19 d'abril
  - Del 20 d'abril al 19 de juliol
  - Del 20 de juliol al 19 d'octubre
  - Del 20 d'octubre al 19 de gener de l'any següent
  Dins de cada període pot haver tantes sessions com calgui

  Article 15 - Tipus de sessions
  a ) Es denomina sessió a la reunió del Ple de les Corts per debatre i votar sobre un determinat tema .
  b ) En funció de la naturalesa del tema les sessions es qualifiquen d'ordinàries o de extraordinarias.Correspon al President de les Corts obrir les sessions i decidir sobre la seva naturalesa .
  c ) No es consideraran sessions les reunions que facin els síndics per debatre temes interns i d'organització , encara que si del debat es desprèn la necessitat d'arribar a una decisió per votació hauran de constituir-se en ple i convocar una sessió .

  Article 16 - Convocatòria del Ple en sessió
  El Ple de les Corts pot ser convocat a sessió per:
  a) El President de Catalunya , al moment de presentar una llei per al seu estudi , aprovació i promulgació .
  b ) Qualsevol organisme oficial del Principat de Catalunya per a l'estudi , aprovació i promulgació dels seus Estatuts Interns .
  c) El president de les Corts per a qualsevol tema relacionat amb la pròpia institució i les seves funcions .
  Independentment de quin sigui l'òrgan convocant , la sessió l'obrirà el president de les Corts .

  Article 17 - Sessions ordinàries .
  a) Les sessions ordinàries són totes aquelles en què els temes a debatre i votar no es troben expressament regulats com extraordinaris .
  b ) En cada sessió només es pot tractar un tema i aquests es tractaran per rigorós ordre d'entrada en les Corts . Aquesta regla té una excepció i és que que a la taula d'entrada de les Corts s'hagi presentat un altre tema amb posterioritat al primer que el pugui afectar directament . En aquest cas el president de les Corts pot optar per tractar primer el segon tema , o bé tractar els dos conjuntament en una sola sessió .
  c) Sens perjudici del que expressa l'apartat anterior , es poden simultaniejar les sessions en el temps , tot i que cadascuna d'elles es tractarà de manera diferenciada en tots els seus aspectes . També es poden simultaniejar les sessions amb els debats d'ordre intern dels síndics .
  d) Les sessions ordinàries no duraran menys de 5 dies , ni més de 10, des del dia de l'obertura pel president de les Corts fins a la publicació de l'acta de la sessió , i s'han de reservar almenys dos dies al final per les votacions .

  Article 18 - Sessions extraordinàries
  a) S'hauran de tractar en sessió extraordinària tots aquells temes de caràcter urgent que puguin afectar la seguretat del Principat , com ara l'autorització de la declaració de guerra o de pau , o la tramitació d'una llei relativa a temes militars en temps de guerra .
  b ) Cap tema que no compleixi el que estableix l'article 18 a ) s'ha de tramitar com a sessió extraordinària encara que així ho demani expressament l'organisme que el presenti .
  c ) Correspon al President de les Corts decidir quan un tema compleix els requisits de l'article 18 a ) o no .
  d) El president de les Corts ha d'obrir les sessions extraordinàries abans que passin 24 hores des del moment de la seva presentació a la mesa de les Corts . El debat i votació del tema es faran simultàniament i no pot superar les 36 hores des de l'obertura de la sessió . El tema s'entendrà aprovat amb la majoria simple dels emesos .

  Article 19 Funcionament de les sessions
  a ) En el moment de l'obertura de la sessió, el president de les Corts ha de:
  - Qualificar la sessió d'extraordinària o ordinària
  - Presentar el tema a debatre i donar inici al debat sense solució de continuïtat
  - Advertir dels terminis per al debat en funció del tipus de sessió de què es tracti . En aquest sentit i en relació a les sessions ordinàries, el president de les Corts pot allargar el temps inicial de debat si així ho considera oportú , sempre que no se superin els 10 dies màxims que preveu l' article 17 d) .
  b ) En el cas de les sessions ordinàries no es pot emetre cap vot fins que el president de les Corts obri la votació , moment en què ha de cessar el debat .
  c ) La votació es farà d'acord a les següents normes
  - Només podran votar aquells síndics que s'hagin pronunciat en el debat . Als efectes d'aquest Estatut un síndic que no es pronuncia en un debat es troba absent .
  - Es farà a viva veu i mà alçada
  - Tots els vots s'han de justificar per poder ser tinguts com a vàlids .
  - Les lleis o estatuts només poden ser aprovats com un tot , considerant-ho com una unitat funcional , independentment del nombre d'articles , seccions o temes . No és possible aprovar o rebutjar només part d'una llei o estatut -
  d) Es considerarà aprovat el tema per majoria simple dels presents , tenint en compte per a això , el que s'ha dit en relació a l'apartat c d'aquest article . En cas d'empat s'entén rebutjat el text .

  Article 20 - Causes per les quals s'ha de rebutjar una llei o Estatut
  Les lleis i estatuts són presentats a les Corts per a la seva sanció o aprovació . Correspon als síndics la valoració de les qüestions purament legals . Així doncs han de ser rebutjats pels següents motius :
  a ) Per presentar aspectes que contradiguin la Constitució
  b ) Per presentar aspectes que contradiguin una llei d'instància superior, d'acord amb la jerarquia establerta per la Constitució
  c) Per trobar-se en part o en tot en contradicció amb les normes jurídiques imprescriptibles . ª *
  d) Per trobar-se en part o en tot en contradicció amb la realitat idiomàtica que hi ha al Principat de Catalunya . ª **
  e) Per presentar articles i conceptes contradictoris en el propi text que duguin a interpretacions confuses .
  f ) Per presentar errors gramàtics i ortogràfics evidents en algun dels dos idiomes oficials del Principat
  g ) Per tractar-se d' un text idèntic al ja rebutjat amb anterioritat per les Corts

  Article 21 - De les actes de les sessions
  El president de les Corts ha d'aixecar una acta de cada sessió on consti : el tema , el resultat de la votació, la data , la justificació en cas de no haver estat aprovat , la signatura del president de les Corts i els vots de cada un dels síndics .

  Disposició final
  Qualsevol modificació del present Estatut s'ha de fer com un tot i tornar a sotmetre a l'aprovació del Ple de les Corts constituït en sessió ordinària

  Aquest estatut entrará en vigor el dia 20 de novembre de 1461

  Palau de Pedralbes a 8 novembre 1461


  * Carta del Jutge i normes dels administradors acceptades al registre en els RR.
  ª** normes dels moderadors sobre el llenguatge al Principat


  Estatuto de Las Cortes del Principat de Catalunya


  Título I. Sobre Las Cortes de Catalunya

  Artículo 1-Definición i funcionamiento
  Las Cortes Catalanas es la institución del Principat de Catalunya que ostenta la máxima autoridad del poder legislativo, con la capacidad de regular su funcionamiento y renovación por si misma mediante su propio estatuto.

  Artículo 2. Funciones de las Cortes
  De acuerdo con las competencias que le otorgan la Constitución del Principado de Catalunya las Cortes tienen las siguientes funciones
  a) La autorización de la guerra y de la paz, a petición del Principe, o del President de la Generalitat si el Príncipe aún no ha sido nombrado o sustituido por las Cortes.
  b) La sanción de los tratados de amistad y cooperación exterior, a petición del Gobierno de la Generalitat.
  c) El control de una lista de ciudadanos que haya hecho méritos suficientes como para poder serles otorgado un título de nobleza.
  d) La sanción o no de las leyes aprobadas por el Gobierno de la Generalitat o por el Príncipe de Catalunya.
  e) La sanción o no de los Estatutos de las Instituciones en el marco de sus competencias.
  f) La organización de las festividades oficiales del Principado.
  g) Las relaciones con la Iglesia.
  h) El nombramiento, o la destitución del Príncipe de Catalunya, o de su sustitución por un Regente en caso de indisposición del mismo.
  i) Todas aquellas que le sean encomendadas por Ley

  Artículo 3-Composición de las Cortes
  a)Las Cortes Catalanas se definen como un organismo sindicado compuesto por los siguientes brazos,cuyos representantes contaran con voz y voto.
  -Brazo de la Nobleza: 2 síndicos
  -Brazo del Pueblo: 1 síndico por cada una de las ciudades del Principat de Catalunya
  b)También forma parte de Las Cortes El President del Principat de Catalunya con derecho a voz pero no a voto.

  Título II- Sobre los Síndicos.

  Artículo 4 – Definición de síndico
  a) Se denomina Síndico a cada uno de los representantes designados legalmente por los Brazos que componen las Cortes Catalanas.
  b) Los Síndicos mantienen este status dentro del período de duración de su gestión, independientemente de si hay abierta o no una sesión.
  c) Los Síndicos, durante las sesiones de las Cortes, tienen voz y voto en las mismas. Sus opiniones y votos tendrán igual valor durante las sesiones, indiferentemente del Brazo que representen.

  Articulo 5- Condiciones para ser Síndico
  Las condiciones generales que deben cumplir los candidatos a síndico son:
  - Ser campesino, tener un oficio o ser estudiante universitario. ( nivel 1 mínimo)
  - Ser ciudadano de la ciudad dónde se presente y haber residido dentro del Territorio del Principado durante los últimos 3 meses anteriores a su candidatura.
  - No estar al servicio de otros países : ejército, diplomacia, gobierno, cortes…
  - No haber sido condenado por traición o alta traición en los últimos tres meses.
  - No estar nombrado como síndico de otro brazo.
  - No estar sujeto a incompatibilidad de cargos de acuerdo con la vigente ley de incompatibilidades, o bien renunciar al cargo incompatible en el momento de su nombramiento como síndico.

  Articulo 6- Elección de los síndicos
  a) Los síndicos del Brazo del Pueblo se elegirán de acuerdo con el procedimiento que se establece en este estatuto
  a) Los Síndicos del Brazo de la Nobleza, serán elegidos mediante el procedimiento que ellos mismos designen.

  Artículo 7- Pérdida de la condición de síndico
  a) La condición de síndico se puede perder por renuncia, retiro o reprobación.
  b) La renuncia puede ser voluntaria, por cualquier razón personal. El síndico que renuncie debe comunicarlo mediante escrito público al Presidente de las Cortes, quien lo hará público y abrirá nueva convocatoria para aquella ciudad de acuerdo con el procedimiento general dentro de los dos días siguientes a la renuncia.
  c) La renuncia también puede ser debida a la incorporación del síndico a un cargo incompatible con el hecho de continuar ejerciendo como tal. El síndico tiene que comunicarlo mediante escrito público al Presidente de las Cortes para que éste pueda abrir nueva convocatoria de acuerdo con el procedimiento general para aquella ciudad pero puede continuar ejerciendo de síndico hasta que haya terminado la sesión que estuviera en marcha, si la hubiere. Sino hubiera se estuviera sesionando en este momento su renuncia será efectiva en el acto.
  d) En caso de retiro temporal, siempre que hubiera una sesión empezada o temas por debatir, el Presidente de las Cortes hará público un comunicado en el que se instará al síndico en cuestión a reincorporarse en sus obligaciones en el plazo de 3 días, pasados los cuales sin respuesta del síndico, el Presidente abrirá nueva convocatoria para substituir al síndico retirado.
  Es obligación de todo síndico advertir al Presidente de las Cortes de los periodos de retiro obligado para que éste pueda valorar si puede continuar o no en su cargo en función de los temas pendientes y el tiempo de retiro.
  e) La reprobación es la pérdida de condición de síndico por inactividad en las sesiones, o faltas de respeto a los otros síndicos. Para que un síndico sea reprobado, el Presidente de las Cortes, de motu proprio o a petición de otro síndico, abrirá una sesión específica, que puede ser concurrente en el tiempo con cualquiera otra sesión, dónde expondrá los motivos de reprobación y se dará voz, pero no voto al síndico en cuestión. Se considerará reprobado el síndico por la mayoría de votos.
  Un síndico se considerará inactivo cuando lleve dos sesiones, que no tienen que ser consecutivas, sin ninguna intervención.

  Artículo 8- Procedimiento de elección y nombramiento de los síndicos del brazo del Pueblo
  a) Los Síndicos del Pueblo serán elegidos por votación popular a mano alzada por los habitantes de cada ciudad . Las condiciones para poder ejercer el derecho a voto son:
  - Ser residente de la ciudad y mayor de edad ( nivel 1 mínimo)
  - No estar al servicio de otros países : ejército, diplomacia, gobierno, cortes…
  b) Las elecciones a síndico se abrirán el decimoquinto día de los meses de enero, abril,julio y octubre.

  c) La persona encargada de empezar el procedimiento de elección de los síndicos será el Presidente de las Cortes salientes mediante el correspondiente anuncio en el tablón de las Cortes. En el anuncio deben especificarse las condiciones, y plazos que se deben de respetar y el día y la hora en que se dará por finalizado cada plazo
  d) Los alcaldes de cada ciudad difundirán el anuncio del Presidente de las Cortes entre sus ciudadanos y habilitaran un lugar en la plaza pública de su ciudad para que los candidatos puedan presentarse. Así mismo supervisarán que los candidatos y votantes cumplan los requisitos pertinentes y comunicaran de manera oficial en el tablón de comunicados de las Cortes el candidato elegido, dentro de los plazos correspondientes.
  e)En el supuesto de inactividad del alcalde se habilita al síndico saliente de la ciudad para que tome su lugar hasta el final del proceso, incluido el nombramiento del nuevo síndico. Y en caso que ninguno de los dos cumpliera con su cometido , cualquier habitante de la ciudad puede dirigirse públicamente al Presidente de las Cortes y pedirle que lo asuma. Llegados a este punto, la elección de síndico de aquella ciudad queda en manos del Presidente de las Cortes.
  Se considera que un alcalde o un síndico están inactivos cuando han transcurrido dos días desde el momento en que tenían que impulsar cualquiera de las fases del procedimiento y no lo han hecho.
  f) Las fases consecutivas procedimiento de elección y nombramiento y lo plazos de cada una de ellas son los siguientes:
  - Fase de presentación de candidatos: dos días para la presentación de candidatos ( 48 horas)
  - Fase de elección: dos días de votación ( 48 horas). Si hay un solo candidato que se presente esta fase no es necesaria.
  - Fase nombramiento y publicación oficial: el día siguiente de la finalización de la fase de elección o presentación si la primera no es pertinente.

  Título III- Sobre el Presidente de las Cortes

  Artículo 9- Elección del Presidente de las Cortes
  a) Al inicio de cada periodo de sesiones, los síndicos entrantes deberán elegir un Presidente de las Cortes de entre todos los síndicos.
  b) Para asegurar que hay un quorum suficiente no se podrá abrir la sesión de elección de Presidente de las Cortes hasta transcurridos dos días desde el inicio del periodo ( los días 22 de los meses de enero, abril, julio, y octubre). Cualquier síndico puede iniciar la sesión.
  c) La elección se hará a mano alzada y por mayoría simple, entre los candidatos que se presenten en una sesión que no puede durar más de 4 días, 2 para la presentación de candidatos y dos para la votación entre los presentes.

  Artículo 10- Funciones del Presidente de las Cortes
  a)De representación: Es la persona que representa las Cortes en cualquier acto público y ante cualquier otra institución del Principat o de fuera de él.
  b) De impulsión y documentación de las sesiones: Es la persona encargada de impulsar las diferentes etapas de las sesiones, supervisarlas, abrir votaciones y redactar y publicar las actas de las sesiones así como publicar en los lugares oficiales las leyes, tratados, estatutos y otros documentos que se aprueben por las Cortes.
  c) De archivo de la documentación: Es la persona encargada de mantener al día el archivo de las Cortes.
  d) De Presidència: Es la persona que preside el Pleno de las Cortes

  Artículo 11: Reprobación del Presidente de las Cortes
  a) Si un Presidente de las Cortes hiciera dejación de sus funciones y por causa de su inactividad no se abrieran las sesiones, o bién se saltara el procedimiento establecido en este estatuto, el pleno de las Cortes podria reprobarlo y elegir un nuevo Presidente.
  b) Para poder reprobar un Presidente de las Cortes, cualquier síndico puede convocar el pleno en sesión específica para tal fin, que puede ser concurrente en el tiempo con cualquiera otra sesión, dónde expondrá los motivos de reprobación y se dará voz, pero no voto al Presidente en cuestión. Se considerará reprobado éste por mayoría simple.
  c) La pèrdida de la condición de Presidente no comporta automáticamente la pèrdida de condición de síndico, que tendrá que tratarse de manera diferenciada en otra sesión.

  Título IV- Del pleno de las Cortes

  Artículo 12. Composición del Pleno-
  Componen el pleno de las Cortes todos los síndicos de los dos brazos reunidos en sesión.

  Artículo 13- Funciones y acuerdos del Pleno
  a)Son funciones del pleno las que se contemplan en el artículo 2 del presente estatuto.
  b) Para tomar un acuerdo valido el Pleno debe hallarse reunido en sesión.
  c)Los acuerdos del pleno serán siempre por mayoría simple, excepto en aquellos casos que por ley se reserve otras mayorías cualificadas.
  c) El Pleno lo preside el Presidente de las Cortes

  Título V- Sobre las sesiones de las Cortes Catalanas

  Artículo 14- Periodos de sesiones
  A efectos de la actividad de las Cortes , el año se divide en 4 periodos de sesiones, de tres meses de duración cada uno.
  – Del 20 de enero al 19 de abril
  – Del 20 de abril al 19 de julio
  – Del 20 de julio al 19 de octubre
  – Del 20 de octubre al 19 de enero del año siguiente
  Dentro de cada periodo puede haber tantas sesiones como sea necesario

  Artículo 15- Tipos de sesiones
  a) Se denomina sesión a la reunión del Pleno de las Cortes para debatir y votar sobre un determinado tema.
  b) En función de la naturaleza del tema las sesiones se califican de ordinarias o de extraordinarias.Corresponde al Presidente de las Cortes abrir las sesiones y decidir sobre su naturaleza.
  c) No se consideraran sesiones las reuniones que hagan los síndicos para debatir temas internos y de organización, aunque si del debate se desprende la necesidad de llegar a una decisión por votación deberán constituirse en pleno y convocar una sesión.

  Artículo 16- Convocatoria del Pleno en sesión
  El Pleno de las Cortes puede ser convocado a sesión por:
  a) El President de Catalunya, al momento de presentar una Ley para su estudio, aprobación y promulgación.
  b) Cualquier Organismo Oficial del Principado de Catalunya para el estudio, aprobación y promulgación de sus Estatutos Internos.
  c) El Presidente de las Cortes para cualquier tema relacionado con la propia institución y sus funciones.
  Independientemente de cual sea el órgano convocante, la sesión la abrirá el Presidente de las Cortes.

  Artículo 17- Sesiones ordinarias.
  a) Las sesiones ordinarias son todas aquellas cuyos temas a debatir y votar no se encuentran expresamente regulados como extraordinarios.
  b) En cada sesión solo se puede tratar un tema y estos se trataran por riguroso orden de entrada en las Cortes. Esta regla tiene una excepción y es que que en la mesa de entrada de las Cortes se haya presentado otro tema con posterioridad al primero que lo pueda afectar directamente. En este caso el Presidente de las Cortes puede optar por tratar primero el segundo tema, o bien tratarlos los dos conjuntamente en una sola sesión.
  c) Sin perjuicio de lo expresado en el apartado anterior, se pueden simultanear las sesiones en el tiempo, aunque cada una de ellas se tratará de manera diferenciada en todos sus aspectos. También se pueden simultanear las sesiones con los debates de orden interno de los síndicos.
  d) Las sesiones ordinarias no duraran menos de 5 días, ni más de 10, desde el día de la apertura por el Presidente de las Cortes hasta la publicación del acta de la sesión, y se han de reservar al menos dos días al final para las votaciones.

  Artículo 18- Sesiones extraordinarias
  a) Se deberán tratar en sesión extraordinaria todos aquellos temas de carácter urgente que puedan afectar a la seguridad del Principat, tales como la autorización de la declaración de guerra o de paz, o la tramitación de una ley relativa a temas militares en tiempo de guerra.
  b) Ningun tema que no cumpla con lo establecido en el articulo 18 a) se debe tramitar como sesión extraordinaria aunque así lo pida expresamente el organismo que lo presente.
  c) Corresponde al Presidente de las Cortes decidir cuando un tema cumple con los requisitos del articulo 18 a) o no.
  d) El Presidente de las Cortes debe abrir las sesiones extraordinarias antes que pasen 24 horas desde el momento de su presentación en la mesa de las Cortes. El debate y votación del tema se harán simultáneamente y no puede superar las 36 horas desde la apertura de la sesión. El tema se entenderá aprobado si són la mayoría simple de los emitidos.

  Artículo 19 Funcionamiento de las sesiones
  a) En el momento de la apertura de la sesión, el Presidente de las Cortes debe:
  - calificar la sesión de extraordinaria o ordinaria
  - presentar el tema a debatir y dar inicio al debate sin solución de continuidad
  - advertir de los plazos para el debate en función del tipo de sesión de que se trate. En este sentido y en relación a las sesiones ordinarias, el Presidente de las Cortes puede alargar el tiempo inicial de debate si así lo considera oportuno, siempre que no se superen los 10 días máximos previstos en el artículo 17 d).
  b) En el caso de las sesiones ordinarias no se puede emitir ningún voto hasta que el Presidente de las Cortes abra la votación, momento en que debe cesar el debate.
  c) La votación se hará de acuerdo a las siguientes normas
  - Solo podrán votar aquellos síndicos que se hayan pronunciado en el debate. A efectos de este estatuto un síndico que no se pronuncia en un debate se halla ausente.
  - Se hará a viva voz y mano alzada
  - Todos los votos se deben justificar para poder ser tenidos como válidos.
  - Las Leyes o Estatutos solo pueden ser aprobados como un todo, considerándoselos como unidades funcionales, sean cuantos fuesen sus artículos, secciones o temas. No es posible aprobar o rechazar solo parte de una ley o estatuto-
  d) Se considerará aprobado el tema por mayoría simple de los presentes, teniendo en cuenta para ello, lo dicho en relación al apartado c de este artículo. En caso de empate se entiende rechazado el texto.

  Artículo 20- Causas por las que se debe rechazar una Ley o Estatuto
  Las leyes y estatutos son presentados a las Cortes para su sanción o aprobación. Corresponde a los síndicos la valoración de las cuestiones puramente legales. Así pues tienen que ser rechazados por los siguientes motivos:
  a) Por presentar aspectos que contradigan la Constitución
  b) Por presentar aspectos que contradigan una Ley de instancia superior, de acuerdo con la jerarquía establecida por la Constitución
  c) Por encontrarse en parte o en todo en contradicción con las normas jurídicas imprescriptibles. ª*
  d) Por encontrarse en parte o en todo en contradicción con la realidad idiomática que existe en el Principado de Catalunya. ª**
  e) Por presentar artículos y conceptos contradictorios en el propio texto que lleven a interpretaciones confusas.
  f) Por presentar errores gramáticos y ortográficos evidentes en alguno de los dos idiomas oficiales del Principat
  g) Por tratarse de un texto idéntico al ya rechazado con anterioridad por las Cortes

  Artículo 21- De las actas de las sesiones
  El Presidente de las Cortes debe levantar un acta de cada sesión donde conste: el tema, el resultado de la votación, la fecha, la justificación en caso de no haber sido aprobado, la firma del Presidente de las Cortes y los votos de cada uno de los síndicos.

  Disposición final
  Cualquier modificación del presente estatuto debe hacerse como un todo y volver a someterse a la aprobación del Pleno de las Cortes constituido en sesión ordinaria

  Este estatuto entrará en vigor el dia 20 de noviembre d 1461

  Palau de Pedralbes a 8 de noviembre de 1461  ª* Carta del Juez y normas de los administradores aceptadas al registro en los RR.
  ª** normas de los moderadores sobre el lenguaje en el Principado.


  [/rp]

   Data i hora actual: Dj 21 Jun 2018, 06:40